Complement de tutoria, plus i dietes

Complement de tutoria

Tutors d’ESO: 81,17 euros.
Resta de personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord GOV/122/2017,
del 29 d’agost: 57,70 euros.

Plus i dietes

Plus de transport o distància

Aquells centres amb algun nivell concertat que estiguessin abonant
alguna quantitat com a millora per conceptes de transports o distància
continuaran fent-ho duran la vigència del present Conveni sense ser
absorbible.

Treball nocturn

Les hores treballades durant el període comprès entre les 10 del vespre
i les 6 del matí o, quan les característiques del centre ho requereixin,
d’11 de la nit a 7 del matí, tindran la consideració de treball nocturn,
i s’incrementaran en un 25% sobre el salari base a efectes de
retribució, llevat que el salari s’hagués establert atenent al fet que
el treball sigui nocturn per la seva pròpia naturalesa.

Dietes

Els treballadors que assisteixin activitats pedagògiques o culturals,
com excursions, visites a museus i d’altres anàlogues, de durada d’un
dia, tindran dret a unes dietes de, com a mínim, 25 euros. Els
treballadors que assisteixin a sortides que impliquen pernocta, tindran
dret, a més, a unes dietes de, com a mínim, 50 euros per cada dia de
pernocta.

Plus de Batxillerat

El personal docent que imparteixi l’ensenyament del Batxillerat percebrà
com a complement de lloc de treball i en proporció a les hores dedicades
a aquesta etapa, el fixat a l’efecte a les taules salarials. Qualsevol
complement retributiu que venia percebent de caràcter voluntari i
específic relacionat amb els ensenyaments de Batxillerat, podrà ser
absorbit i compensat amb aquest nou complement. Aquest complement de
Batxillerat no s’abonarà en els centres de Batxillerat concertats.

Plus de porter

El porter rebrà un plus corresponen al 10% del sou base els 12 mesos de
l’any, si encén i té cura del manteniment de la calefacció, sempre que
aquesta sigui de carbó i d’altres productes sòlids.

Plus d’analogia

És el plus regulat dins els acords de 4 de maig de 2001 i com a tal
s’incorpora a aquest Conveni, per als centres amb algun nivell
concertat.

image_pdfimage_print