Normativa sobre permisos

Pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a ( Permís paternitat)

 • Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

Gestació

Permís per naixement per a la mare biològica

 • Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.a) i 50.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 11 i 16.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59, apartat 23 de la disposició addicional divuitena.
 • Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de Llei de classes passives de l’Estat: disposició addicional divuitena.
 • Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social: art. 60, art. 235.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.3.

Permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent

 • Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.b) i 50.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 11 i 16.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59.
 • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors: art. 45.1.d).
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.3.

Permís per gaudir de vacances fora de temporada després de l’infantament

Lactància per a fill menor de dotze mesos

Atenció de fills/es amb discapacitat

Trasllat de domicili

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (text refós de funció pública catalana): art. 96.1.b).
 • Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, article 77.

Matrimoni/parella estable

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 9.
 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, Codi Civil de Catalunya, article 234.1 i disposició addicional segona

Matrimoni d’un/a familiar

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 10.

Assistència a exàmens i altres proves d’avaluació

Formació permanent del professorat

Hospitalització del o de la convivent o d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 19.

Mort, accident o malaltia greu d’un/a familiar de primer o de segon grau de consanguinitat o afinitat

Atenció d’un/a familiar

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 20

Cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment

Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es

Permisos electorals

Eleccions sindicals

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.j).
 • Llei 30/1984, de 2 d’agost, Reforma de la funció pública: art. 30.2.
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 96.1.d).
 • Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, modificada per la llei 18/1994, de 30 de juny: art. 21.
 • Circular 7/2006 sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals.
 • Resolucions específiques que dicta l’Administració per regular cada procediment electoral.

Eleccions polítiques

image_pdfimage_print