Normativa sobre les Llicències i Excedències

Índex

Llicències

Assumptes propis

Malaltia

 • Reial decret legislatiu 4/2000 (Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat): de l’art. 18 al 21.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art 50.
 • Reial decret 375/2003, de 28 de març (Reglament general del mutualisme administratiu): art. 45 i següents.
 • Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural en el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat.
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 95.3.
 • Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Decret llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’administració de la Generalitat.
 • Instrucció 6/2012, de 5 de novembre, de modificació de la Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre.
 • Resolució de 24 d’octubre de 2012 per la qual es modifica l’apartat Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels centres i serveis educatius per al curs 2012-2013.
 • Acord de Govern de 26 de febrer de 2013 en matèria de retribució dels empleats públics.
 • Instrucció 1/2013 per a l’aplicació de les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de la Generalitat i els seus organismes autònoms.
 • Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol.
 • Decret llei 5/2018, de 16 d’octubre (millores retributives i de prestacions d’incapacitat temporal).
 • Instrucció 1/2019, de 29 de gener, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

Absències per assistència a consulta mèdica

 • Instrucció 2/2013, de 30 de desembre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei a l’Administració de la Generalitat.

Estudis relacionats amb el lloc de treball (Funcionariat)

Llicència no retribuïda per a estudis (Funcionariat)

Risc durant l’embaràs o la lactància

Exercici de funcions sindicals

Reduccions de jornada

Per cura d’un/a fill/a menor de sis anys

Compactació de la reducció d’1/3 o 1/2

 • L’article 97 de la Llei 5/2012, del 20 de març, va modificar l’article 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de manera que l’opció de reducció de jornada durant 1 any a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment, o després del permís de paternitat, va quedar suprimida des de l’entrada en vigor el 24 de març del 2012 de la Llei 5/2012 i, per tant, també va quedar suprimida la compactació de la reducció cobrant el 100%. No obstant això, el Departament d’Educació va continuar aplicant al seu personal la compactació fins a la publicació de la Instrucció 4/2012.
 • Instrucció 4/2012, de 15 d’octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de sis anys.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC)

Per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys

Per naixement de fills/es prematurs/es

Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal

Per tenir a càrrec un/a familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució igual o superior al 65% o que requereix una dedicació especial

Cura de fills/es menors afectats/des per càncer o altres malalties greus

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.e).
 • Disposició final 23 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011.

Per raó de violència de gènere

Per tractament d’una discapacitat legalment reconeguda

Per interès particular

 • Decret 223/2002, de 23 de juliol (reducció de jornada per interès particular del personal docent de la Generalitat).
 • Resolució 1194/2002, de 7 de maig (instruccions relatives a la reducció de jornada per interès particular i per raó d’edat).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

Disminució de la jornada

Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys

El 2 de juny de 2016 es va publicar al DOGC l’Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació, el punt 2 del qual modifica temporalment, durant els cursos escolars 2016/2017 i 2017/2018, l’aplicació del punt 1.3 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l’horari setmanal del professorat que té entre 55 i 64 anys, de manera que la reducció de dues hores setmanals ja no serà pas d’hores lectives, sinó d’hores d’activitats complementàries corresponents a horari fix de permanència al centre i no sotmeses necessàriament a l’horari fix setmanal. Aquesta mesura s’ha desenvolupat amb la Resolució de 3 de juny de 2016 del director general de Professorat i Personal de Centres Públics.

Aquesta situació temporal ha estat prorrogada un any més, per al curs escolar 2018/2019, per l’Acord GOV/50/2018, de 17 de juliol

 • Acord de 17 de novembre de 2005, de la Mesa Sectorial de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: punt 1.3
 • Resolució de 29 de maig de 2015, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015/2016.

Reducció de dues hores d’activitats complementàries per raó de ser major de 55 anys

 • Acord de 17 de novembre de 2005, de la Mesa Sectorial de personal docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: punt 1.3.
 • Resolució de 29 de maig de 2015, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015/2016.
 • Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació que modifica temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l’aplicació del punt 1.3 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l’horari setmanal del professorat d’entre 55 i 64 anys.
 • RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.
 • Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017: punt 4.
 • Acord GOV/50/2018, de 17 de juliol, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació.

Altres situacions i adscripcions temporals

Adaptació de lloc de treball per motius de salut

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: art. 25 i 26.

Situació de servei en altres administracions

Excedències

Voluntària per interès particular

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (Text refós de funció pública catalana): art 86.2.a.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 89.2.
 • Llei 30/1984, de 2 d’agost, Reforma de la funció pública: art. 29.3.
 • Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat: art. 15

Voluntària per raó de tenir cura d’un/a fill/a

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 89.4.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 3 i 4.
 • Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social: art. 237.1.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat del Departament de Governació i Administracions Públiques: instrucció 7.1.

Voluntària per raó de tenir cura de familiars

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 89.4.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 3 i 5.
 • Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social: art. 237.2.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes: Disposició Addicional Dinovena, apartats 1 i 2.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat del Departament de Governació i Administracions Públiques: instrucció 7.1.

Voluntària per al manteniment de la convivència

Voluntària per violència de gènere

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 89.5.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 3 i 7
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat del Departament de Governació i Administracions Públiques: instrucció 7.2.

Per incompatibilitat

Per raó de violència terrorista

image_pdfimage_print