Llicències i excedències

Índex

Llicències

Assumptes propis

 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància amb el vistiplau de la direcció del centre.
 • És convenient demanar-la amb prou antelació abans de la data d’inici prevista, informant-se del termini en cada SSTT o en el Consorci.
 • Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no se’n modificarà la data de finalització prevista i voluntàriament demanada.
 • Fins a 6 mesos cada dos anys com a funcionari.
 • Es comencen a computar els dos anys a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests dos anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a un total de sis mesos.
 • El temps de llicència computa a l’efecte d’antiguitat.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • No es percebrà cap mena de retribució mentre duri la llicència..
 • Durant el temps de llicència s’ha de continuar cotitzant pels drets passius i per MUFACE.

NORMATIVA RELACIONADA

Malaltia o incapacitat temporal

 • Les absències produïdes per baixes per malaltia o incapacitat temporal s’han de justificar necessàriament mitjançant la presentació del comunicat mèdic de baixa mèdica i els consecutius comunicats de confirmació a la direcció del centre on la persona està adscrita en un termini que no superi l’ endemà de l’expedició.
 • La data de l’alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d’alta s’han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.
 • Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d’inactivitat del centre el personal ha de tramitar-los directament als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Un cop exhaurit el tercer mes de baixa, cal demanar a MUFACE l’abonament del subsidi per incapacitat temporal. Aquest subsidi exigeix un període de carència de cotització a MUFACE de sis mesos.
 • Durant tot el període d’incapacitat temporal es pot declarar la incapacitat permanent si, un cop el metge ha signat l’alta mèdica, el/la funcionari/a presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral.
 • Les unitats de personal dels serveis territorials poden fer peticions d’avaluacions mèdiques a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM ) en els supòsits següents:

1) treballadors/es que presentin una incapacitat de llarga durada, a partir dels 180 dies de baixa

2) treballadors/es que acumulin un mínim de tres baixes a l’any de més d’una setmana de durada

3) altres situacions en què les unitats de gestió de personal considerin que cal revisar la situació de baixa.

L’ICAM és el responsable d’efectuar les citacions adients.

 • A l’efecte de còmput de terminis, es considera que hi ha nou procés patològic quan les malalties que pateixi el funcionari siguin diferents o no tinguin relació directa amb les del procés anterior i, en tot cas, quan s’hagin interromput les llicències durant un període mínim de 6 mesos.
 • Un màxim de 12 mesos, prorrogables uns altres 6 mesos quan es prevegi que en el seu transcurs el/la El subsidi per incapacitat temporal s’extingirà, en tot cas, en sobrepassar el termini màxim de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.
 • S’aplica al personal docent dels centres i dels Serveis Educatius del Departament d’Educació.
 • Tenen la consideració d’estats o situacions determinants de la incapacitat temporal la malaltia, els accidents i els períodes d’observació en cas de malaltia professional.
 • Es troben en situació d’incapacitat temporal els funcionaris que hagin obtingut llicència per malaltia o accident.
 • Un cop exhaurits els 3 mesos de llicència, si continua la baixa mèdica cal demanar a MUFACE el pagament del subsidi per incapacitat amb l’imprès normalitzat que facilita aquesta entitat.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis i drets passius.
 • Si la llicència coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabada la llicència (es computaran a partir del dia següent).
 • En el cas del professorat substitut, a partir del moment en què s’acaba el nomenament i es continua en situació de baixa per IT, haurà de presentar els documents de confirmació a l’entitat gestora (contingència comuna) o mútua (contingència professional) que cobreixi la prestació econòmica de la IT.
 • Es cobra el 100% des del primer dia.
 • El subsidi per incapacitat temporal s’extingirà, en tot cas, en sobrepassar el termini màxim de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.

Baixa mèdica oficial

 • En el seu cas, serà expedida, a tot estirar, el quart dia consecutiu de malaltia. El dia de malaltia sense baixa mèdica cal acreditar-lo documentalment al director o directora del centre amb un justificant mèdic on consti la necessitat de repòs durant el període d’absència.

Absència per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius

 • Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici, que no responen a una situació d’incapacitat temporal, no generen descompte retributiu en les primeres 15 hores laborables* d’absència en un mateix curs escolar (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis), i es poden acreditar mitjançant declaració responsable, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, disponible al Portal de centre del Departament d’Educació, sempre que resultin justificades d’acord amb el que aquí s’estableix.
 • No computen dintre d’aquestes hores les que es consumeixin per motius de salut que a l’endemà derivin en una situació d’incapacitat temporal amb la presentació de la baixa mèdica. En aquests casos, les hores consumides no han de restar del saldo inicial de 15 hores.
 • Les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable sense que sigui aplicable el límit de 15 hores laborables per curs escolar. El document de declaració responsable s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball. En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica pertinent.
 • El fet que la persona interessada es trobi en algun d’aquests supòsits s’ha d’acreditar prèviament mitjançant un informe mèdic i, un cop consti l’acreditació del supòsit, no caldrà tornar-lo a acreditar. A aquesta documentació mèdica se li donarà el tractament previst a la disposició general 3.
 • Pel que fa a les absències per motius de salut derivades de malalties cròniques, es podrà exigir que l’informe mèdic que en diagnostica la cronicitat hagi estat emès pels serveis públics de salut.
 • A aquest efecte es computen com a hores a justificar les hores de permanència al centre del dia de l’absència, segons l’horari propi.
 • Pel cas d’esgotar-se les 15 hores laborables per curs escolar, als Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Gestió del personal docent, diu el següent:

NORMATIVA RELACIONADA

Absències per assistència a consulta mèdica

 • L’assistència a una consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball; els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant declaració responsable de l’interessat, d’acord amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Educació.
 • L’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir-hi i retornar al lloc de treball i s’ha d’acreditar documentalment mitjançant justificant del centre o consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del pacient i l’hora d’entrada i sortida del centre o consulta mèdica. El justificant, juntament amb la declaració responsable, es farà arribar al director o directora del centre on la persona interessada presta serveis el mateix dia en què retorna al lloc de treball.

NORMATIVA RELACIONADA

Estudis relacionats amb el lloc de treball (Funcionariat)

 • El temps de llicència computa a tots els efectes d’antiguitat i drets passius.
 • Respecte als requisits cal consultar les convocatòries corresponents.
 • Els temes d’estudi són els que es relacionen a les convocatòries.
 • Les retribucions a percebre són les que es que s’estableixin a les convocatòries respectives; ara bé, en qualsevol cas es tracta d’una llicència retribuïda.
 • Durant el temps de llicència es continua cotitzant pels drets passius i per MUFACE.

NORMATIVA RELACIONADA

Llicència no retribuïda per a estudis (Funcionariat)

 • Cal sol·licitar-la a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància, i adjuntar la documentació acreditativa dels estudis.
 • Cal aportar un informe favorable del director o directora del centre.
 • La sol·licitud s’ha de presentar abans del 30 de juny de l’any corresponent.
 • La durada és d’1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més.
 • Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d’estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut.
 • Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència.
 • El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, drets passius, jubilació).
 • Aquesta llicència no és retribuïda.

NORMATIVA RELACIONADA

Risc durant l’embaràs o la lactància

 • Cal sol·licitar-lo a Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • En els tres primers mesos de llicència s’expedirà, amb caràcter general, un únic comunicat de baixa. Si s’hagués previst una durada del període de risc inferior a tres mesos i s’arribés a aquesta data sense que desaparegués el risc, caldrà expedir un nou comunicat acreditatiu de la situació i del nou període de durada probable. Si s’arriba al començament del quart mes de pròrroga de la llicència i continua la situació de risc, s’expedirà un comunicat amb el mateix contingut en aquesta data o en el dia hàbil posterior.
 • Es concedeix aquesta llicència quan les condicions de treball puguin influir negativament en la salut de la mare o del fill o filla i així ho certifiqui el metge .
 • Si la llicència coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabada la llicència (es computaran a partir del dia següent
 • Durant els tres primers mesos es percebrà el 100% de les retribucions bàsiques i complementàries. A partir de l’inici del quart mes es cobra, prèvia sol·licitud a MUFACE, el subsidi per incapacitat temporal, consistent en el 100 por 100 de les retribucions complementàries meritades en el tercer mes de llicència.

NORMATIVA RELACIONADA

Exercici de funcions sindicals

 • Ha de ser el sindicat que proposa l’alliberament qui en trameti la sol·licitud.
 • La durada és d’un curs escolar, prorrogable.
 • Hi ha reserva del lloc de treball
 • El temps de llicència sindical computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius, etc.
 • Es cobra el 100%.

NORMATIVA RELACIONADA

Reduccions de jornada

Per cura d’un/a fill/a menor de sis anys

 • Cal sol·licitar-lo a Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La reducció es pot gaudir a partir del finiment del permís de maternitat.
 • La sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el darrer dia de les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). En qualsevol cas, finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.
 • Pot ser d’’1/3 o la meitat de la jornada, a elecció del /la interessat/da.
 • D’aplicació a tot el personal, a jornada completa, funcionari i interí.
 • La reducció es concedeix sempre que es tingui la guarda legal del/la fill/a menor de sis anys
 • No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sempre que no superi el termini establert.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.
 • Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • En cas que s’hagi renunciat a la reducció de jornada abans de la seva durada màxima, no es podrà tornar a gaudir d’aquesta reducció pel mateix fet causant durant el curs lectiu en què s’hi hagi renunciat.
 • S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.
 • A petició de la persona interessada, la seva dedicació en el centre podrà concentrar-se en 3, 4 o 5 dies.
 • si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.
 • es computaran incrementades fins al 100 per cent de la quantia que hauria correspost si s’hagués mantingut sense aquesta reducció la jornada de treball, a efectes de les prestacions de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat.
 • En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions íntegres, mentre que en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 80%.

NORMATIVA RELACIONADA

Compactació de la reducció d’1/3 o 1/2

 • Cal sol·licitar-lo a Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment.
 • 122 jornades consecutives senceres després del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment, o en finalitzar el permís de paternitat (reduccions d’1/3), o bé 183 jornades consecutives senceres (reduccions De mitja jornada).
 • Només el poden sol·licitar les persones que tinguin nomenament per un curs escolar sencer, és a dir, des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost.
 • Es podrà exercir el dret sempre que no s’estigui privat de la guarda legal per resolució judicial.
 • El període de compactació no és ampliable en cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit.
 • La compactació és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no, durant la jornada objecte de la reducció.
 • Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • Quan el període de la compactació coincideixi totalment o parcialment amb el període de vacances estivals (mes d’agost), s’interromp el dret fins a acabar les vacances.
 • El permís de lactància es pot gaudir una vegada finalitzada la compactació pel temps que resti i es concreta en una hora diària fins al període màxim establert o en uns dies determinats si es decideix de gaudir-lo compactat.
 • Com a criteri general, sens perjudici de casos excepcionals degudament justificats, no es podrà renunciar a la compactació de la reducció de la jornada una vegada sigui autoritzada.
 • En omplir la sol·licitud de la compactació de la reducció d’1/2 o d’1/3, cal manifestar si en finalitzar-la es vol continuar o no mantenint la reducció per cura de un fill/a d’un terç o la meitat de jornada. En cas de no optar clarament per continuar-hi, el Departament ho interpreta com a renúncia i, per tant, no concedeix una nova reducció pel mateix fet causant (llevat que es justifiqui de manera motivada i suficient).
 • Es cobra el 80% (reducció d’1/3) o el 60% (reducció d’1/2) durant el període compactat (4 mesos en el primer cas i 6 mesos en el segon), amb les particularitats següents:
 • Si s’ha compactat una reducció d’una jornada d’1/3 amb el 80% de les retribucions, durant els primers 4 mesos no es presten serveis però es perceben el 80% de les retribucions, i això es compensa durant els 8 mesos següents en que es treballarà el 100% de la jornada i es cobrarà també el 80% de les retribucions, o bé, si es continua gaudint de la reducció de jornada, es treballarà els 2/3 de la jornada i es percebrà un 47% de les retribucions.
 • Si s’ha compactat una reducció d’una jornada d’1/2 amb el 60% de les retribucions, durant els primers 6 mesos no es presten serveis però es perceben el 60% de les retribucions, i això es compensa durant els 6 mesos següents, en què es treballarà el 100% de la jornada i es cobrarà també el 60% de les retribucions, o, si es continua gaudint de la reducció de jornada, es treballarà la meitat de la jornada i es percebrà un 10% de les retribucions.
 • En cas que es gaudeixi de tot o de part del primer any de reducció de jornada de manera compactada i posteriorment no es produeixi la reincorporació al lloc de treball, s’haurà de reintegrar la quantitat total corresponent que s’hagi avançat pel fet de gaudir de la compactació de jornada (permís o llicencia sense retribucions, excedència, canvi de departament o finalització de la prestació de serveis amb caràcter definitiu).

NORMATIVA RELACIONADA

Per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys

 • Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment
 • Aquesta sol·licitud l’han de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb l’últim dia de les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.
 • Pot ser d’1/3 o la 1/2 de la jornada, a elecció del /la interessat/da.
 • Aquesta reducció pot ser consecutiva a la reducció per cura de fills menors de 6 anys, que és més favorable econòmica.
 • D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.
 • La reducció es concedeix sempre que es tingui la guarda legal del/la fill/a menor de dotze anys.
 • No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sempre que no superi el termini establert.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.
 • Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • En cas que s’hi hagi renunciat abans de la seva durada màxima no es podrà tornar a gaudir de la reducció de jornada pel mateix fet causant durant el curs lectiu en què s’hi hagi renunciat.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.
 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.
 • si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.
 • Les retribucions són proporcionals a la reducció de jornada: en el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 50% de les retribucions íntegres, mentre que en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 66,66%.

NORMATIVA RELACIONADA

Per naixement de fills/es prematurs/es

 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • En cas de naixement de fills/es prematurs/es o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, el funcionari o funcionària també té dret a la reducció de jornada durant un màxim de dues hores diàries amb disminució proporcional de les retribucions.
 • Amb disminució proporcional de les retribucions.

NORMATIVA RELACIONADA

Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal

 • Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment. No obstant això, cal presentar la sol·licitud 15 dies abans de l’inici del permís
 • Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el darrer dia de les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.
 • Documentació necessària: fotocòpia compulsada del llibre de família o certificat del Registre Civil o certificat d’empadronament de l’ajuntament en què consti la guarda legal; en el seu cas, document judicial acreditatiu que es té la guarda legal del causant; certificació emesa pels serveis de valoració de la dependència (SEVAD) del Departament de Benestar Social i Família, la qual ha d’indicar el grau de disminució (certificat de reconeixement del grau de disminució); declaració de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública o privada, remunerada o no; document acreditatiu que la persona causant no desenvolupa cap activitat retribuïda; quadre horari resultant de la reducció signat per la direcció del centre.
 • Pot ser d’1/3 o la 1/2 de la jornada, a elecció del /la interessat/da.
 • D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.
 • La reducció es concedeix sempre que la persona discapacitada no faci cap activitat retribuïda
 • S’ha de tenir la guarda legal de la persona amb discapacitat
 • No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.
 • És incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció
 • Un cop s’ha renunciat al dret i mentre es mantinguin les mateixes causes en virtut de les quals es va atorgar, la concessió d’una nova reducció l’efectua l’Administració avaluant en cada cas els motius que s’al·leguin.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.
 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.
 • si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.
 • En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions íntegres i en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 80%.

NORMATIVA RELACIONADA

Per tenir a càrrec un/a familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució igual o superior al 65% o que requereix una dedicació especial

 • Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el darrer dia de les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (fins al 31 d’agost). En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.
 • Documentació necessària: fotocòpia compulsada del llibre de família complet o document equivalent o certificat del Registre Civil o certificat d’empadronament de l’Ajuntament; certificació emesa pels serveis de valoració de la dependència (SEVAD) del Departament de Benestar Social i Família, la qual ha d’indicar el grau de disminució (certificat de reconeixement del grau de discapacitat física, psíquica o sensorial del familiar, igual o superior al 65%); declaració de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública o privada, remunerada o no; quadre horari resultant de la reducció signat per la direcció del centre.
 • Pot ser d’1/3 o la 1/2 de la jornada, a elecció del /la interessat/da.
 • D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.
 • La reducció es concedeix sempre que la persona discapacitada no faci cap activitat retribuïda.
 • La reducció es concedeix per incapacitat física d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que tingui més del 65% d’incapacitat o amb un grau de dependència que li impedeix ser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial, sempre que se’n tingui el càrrec directe, encara que no s’hi convisqui.
 • El/la familiar que es té a càrrec ho ha de ser fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.
 • No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda
 • És incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • Un cop s’ha renunciat al dret i mentre es mantinguin les mateixes causes en virtut de les quals es va atorgar, la concessió d’una nova reducció l’efectua l’Administració avaluant en cada cas els motius que s’al·leguin.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.
 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.
 • Si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.
 • En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions íntegres, mentre que en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 80%.

NORMATIVA RELACIONADA

Cura de fills/es menors afectats/des per càncer o altres malalties greus

 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • En el cas de fill/a menor afectat/da per càncer o una altra malaltia greu el/la funcionari/ària tindrà dret a una reducció de la jornada de treball d’almenys la meitat de la durada d’aquella, per a la cura, durant l’hospitalització i tractament continuat, del/la fill/a menor d’edat, per naturalesa o adopció, o en els supòsits d’acolliment preadoptiu o permanent del menor, afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys.
 • Reglamentàriament, s’establiran les condicions i supòsits en què aquesta reducció de jornada es podrà acumular en jornades completes.
 • Es cobra el 100%.

NORMATIVA RELACIONADA

Per raó de violència de gènere

 • Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb l’últim dia de les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o l’estiu (31 d’agost). En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.
 • Pot ser d’1/3 o la meitat de la jornada, a elecció de la persona interessada.
 • D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.
 • Les funcionàries víctimes de violència sobre la dona, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret d’assistència social integral, tenen dret a la reducció de la jornada amb la disminució proporcional de la retribució, o la reordenació del temps de treball, a través de l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o d’altres formes d’ordenació del temps de treball que siguin aplicables, en els termes que per a aquests supòsits estableixi el pla d’igualtat aplicable o, si no n’hi ha, l’Administració pública competent en cada cas.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.
 • És incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball.
 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.
 • Si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.
 • En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions, mentre que en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 80% (segons l’art. 26.d de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de conciliació del personal de la Generalitat).
 • Hi ha disminució proporcional de la retribució, però la funcionària pública manté les seves retribucions íntegres quan redueixi la seva jornada en un terç o menys.

NORMATIVA RELACIONADA

Per tractament d’una discapacitat legalment reconeguda

 • S’ha de sol·licitar a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment.
 • Es podrà reduir la jornada laboral durant el temps necessari per dur a terme el tractament d’una discapacitat legalment reconeguda, sense pèrdua de retribucions.
 • La persona discapacitada ha de rebre tractament en centres públics o privats.
 • Cal acreditar mitjançant un informe del servei mèdic corresponent la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no, durant la jornada objecte de la reducció.
 • És incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball.
 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.
 • Es cobra el 100%.

NORMATIVA RELACIONADA

Per interès particular

 • Aquesta reducció s’ha de sol·licitar a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona en les dates establertes anualment en les instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada.
 • Els serveis territorials o Consorci ho hauran de resoldre en les dates establertes en les mateixes instruccions anuals i comunicaran la decisió a la persona interessada, la qual presentarà la resolució a la direcció del centre corresponent.
 • La reducció de la jornada ha de ser de la meitat i per un any sencer coincidint amb el curs escolar; és a dir, des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost de l’any següent, amb la reducció proporcional de les retribucions
 • En el cas de força major, l’Administració podrà autoritzar la reducció o acceptar la renúncia de la persona interessada durant el curs escolar
 • Aquesta reducció és prorrogable anualment i s’haurà de demanar mitjançant el model de sol·licitud que es trobarà a la pàgina d’Internet dels serveis territorials corresponents.
 • En la sol·licitud s’haurà de fer constar el nombre de dies (3, 4 o 5) en què es vol concentrar la dedicació setmanal en el centre.
 • La concessió de la reducció està subordinada a les necessitats del servei.
 • No la poden sol·licitar les persones que pertanyin als equips directius.
 • El fet de ser designat/da membre de l’equip directiu amb posterioritat a l’autorització d’aquesta reducció en comportarà l’extinció.
 • Aquesta reducció està subjecta al règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
 • Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet una òptima organització de les activitats del centre, es tindrà en compte la major antiguitat en el centre i, en cas d’empat, la major antiguitat en el cos, i s’actuarà amb criteris rotatoris.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitat lectiva i complementària setmanals proporcionalment a la jornada de treball. La dedicació en el centre es concentrarà, quan ho permetin les necessitats del servei, en 3 dies. A petició de la persona interessada la seva dedicació en el centre podrà concentrar-se en 4 o 5 dies a la setmana.
 • Qui s’aculli a la reducció de la jornada haurà d’assistir a totes les reunions de claustre, d’avaluacions, de departament i d’altres que siguin preceptives i degudament convocade.
 • Si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.
 • Hi ha una reducció de les retribucions íntegres proporcional a la reducció de la jornada.

NORMATIVA RELACIONADA

Disminució de la jornada laboral

Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys

 • S’ha de sol·licitar a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, fins al 15 de juny anterior a l’inici del curs per al qual se sol·licita.
 • El model de sol·licitud es trobarà a la pàgina d’intranet del portal del centre del Departament.
 • Els serveis territorials o Consorci emetran la resolució d’autorització en un termini màxim de 15 dies.
 • La disminució de l’horari lectiu s’autoritzarà des de l’1 de setembre i fins al 31 d’agost.
 • Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys.
 • El personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Educació que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot disposar de 2 hores setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d’atenció directa a l’alumnat, per fer activitats d’una altra naturalesa segons s’especifica a continuació: recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l’especialitat; col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d’informàtica i d’idiomes) sempre que estiguin incloses dins l’àmbit de la seva especialitat docent; col·laboració en activitats de biblioteca del centre; activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent; propostes d’innovació didàctica i col·laboració en projectes d’innovació; altres activitats necessàries per a l’assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.
 • El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l’apartat anterior destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de dues hores setmanals dins de la distribució de les seves activitats docents d’atenció directa als alumnes per fer activitats d’una altra naturalesa, segons determini el o la cap immediat.
 • Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores lectives s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre.
 • L’edat mínima per al gaudiment d’aquestes reduccions de jornada s’ha d’haver complert abans de l’1 de setembre de l’any en què es demana la reducció.
 • La reducció de dues hores lectives setmanals és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.
 • Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.
 • Es cobra el 100%.

NORMATIVA RELACIONADA

Reducció de dues hores d’activitats complementàries per raó de ser major de 55 anys

 • Aquesta reducció s’ha de sol·licitar a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, no més tard del 30 de juny anterior a l’inici del curs per al qual se sol·licita
 • El model de sol·licitud es trobarà a la pàgina d’intranet del portal del centre del Departament
 • La direcció del centre l’ha de resoldre en un termini de 15 dies.
 • La disminució de l’horari lectiu s’autoritzarà des de l’1 de setembre i fins al 31 d’agost. La resolució s’ha de comunicar a la persona interessada.
 • Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys
 • Aquest professorat, prèvia sol·licitud i autorització, pot tenir una reducció de 2 hores d’activitats complementàries corresponents a l’horari fix de permanència al centre i no sotmès necessàriament a l’horari fix setmanal.
 • Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d’activitats complementàries s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts.
 • L’edat mínima per poder fer aquestes reduccions de jornada s’ha d’haver complert amb anterioritat a l’1 de setembre de l’any en què es demana la reducció.
 • La reducció de dues hores setmanals d’activitats complementàries és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.
 • Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui en el seu horari setmanal tinguin hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.
 • Es cobra el 100%.

NORMATIVA RELACIONADA

Altres situacions i adscripcions temporals

Adaptació de lloc de treball per motius de salut

 • Es tracta d’adoptar les mesures de prevenció, protecció o adaptació necessàries per tal de protegir els/les treballadors/es especialment sensibles als riscos derivats del lloc de treball (per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, incloent-hi els que tinguin reconeguda la discapacitat física, psíquica o sensorial).
 • Igualment s’adoptaran mesures de prevenció, protecció o adaptació necessàries per tal de protegir la maternitat i la lactància natural.
 • Sol·licitud de l’adaptació o canvi de lloc de treball per motius de salut als serveis territorials corresponents. No cal adjuntar-hi cap documentació mèdica, sinó que s’ha d’aportant en el moment de l’audiència, en la visita amb el metge o la metgessa. Aquesta documentació mèdica serà confidencial.
 • El període entre la presentació de la sol·licitud d’adaptació de lloc de treball fins a donar a conèixer la planificació de les actuacions al Comitè de Seguretat i Salut no serà superior als 6 mesos, llevat de situacions excepcionals, degudament justificades.
 • La Direcció del Servei Territorial corresponent o de la Secció de Prevenció de Riscos Laborals corresponent farà una proposta de planificació de l’activitat preventiva.
 • L’informe de valoració mèdica i la proposta es traslladaran a la persona interessada en un termini màxim de dos mesos, per tal que faci les al·legacions que consideri oportunes en el termini de 10 dies.
 • La Direcció del Servei Territorial corresponent, prèvia consulta al Comitè de Seguretat i Salut, comunicarà la planificació definitiva a les unitats responsables d’aplicar les mesures preventives per tal que s’implementin i se’n faci el seguiment
 • El Departament concedeix l’adaptació sempre que la persona pugui desenvolupar les tasques fonamentals del lloc que ocupi.
 • El Comitè de Seguretat i Salut corresponent tractarà les sol·licituds d’adaptació i en farà el seguiment adient.
 • No hi ha cap termini específic per demanar-la. Es pot fer en qualsevol moment.
 • Es cobra el 100%.

NORMATIVA RELACIONADA

Situació de servei en altres administracions

 • Es declara aquesta situació quan el/la funcionari/a passa a ocupar amb caràcter permanent un lloc de treball equivalent al propi del seu cos docent o escala en una altra Administració
 • Es conserva la condició de funcionari/a de la Generalitat, però sense reserva de plaça i destinació
 • El temps de servei en l’Administració Pública en què estiguin destinats/des se’ls computarà com de servei actiu en el cos o escala d’origen.

Serveis especials

 • El temps en aquesta situació computa als efectes de triennis i drets passius. Respecte dels diputats/ades al Parlament o al Congrés, als/les senadors/es i als/les càrrecs de nivell igual o superior al de director general, es computen els serveis respecte al nivell superior de classificació dins del grup al qual pertanyi el funcionari/ària.
 • Qui es trobi en situació de serveis especials percebrà les retribucions del lloc o càrrec que ocupi i no les que li corresponguin com a funcionari/ària de carrera, sens perjudici del dret a percebre els triennis que tingui reconeguts en cada moment. Es pot optar perquè les quotes de MUFACE i classes passives siguin descomptades de l’import a percebre per triennis.
 • Qui es trobi en situació de serveis especials tindrà dret, almenys, a reingressar al servei actiu en la mateixa localitat, en les condicions i amb les retribucions corresponents al cos i nivell consolidats. Qui perdi la condició en virtut de la qual hagués estat declarat en la situació de serveis especials ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini d’un mes; en cas de no fer-ho, serà declarat en situació d’excedència voluntària per interès particular, amb efectes des del dia en què van perdre aquella condició. El reingrés tindrà efectes econòmics i administratius des de la data en què es va sol·licitar quan existeixi dret a la reserva de lloc.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.

NORMATIVA RELACIONADA

Excedències

Voluntària per interès particular

 • L’excedència se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona
 • Mínim de 2 anys continuats. No hi ha durada màxima.
 • S’ha d’haver prestat serveis efectius en qualsevol Administració pública durant els 5 anys immediatament anteriors a la sol·licitud.
 • No hi ha reserva del lloc de treball.
 • El temps en excedència no computa a efectes d’antiguitat ni de drets passius.
 • Durant el temps en excedència es pot continuar pagant la quota de MUFACE per mantenir la condició de mutualista, o deixar de fer-ho (el termini és d’un mes des de la recepció de la notificació); en aquest segon cas, es perdria la condició de mutualista, que no es podria tornar a recuperar fins que es torni a estar en actiu.
 • Es declararà en excedència voluntària els/les funcionaris/es públic/ques quan, finalitzada la causa que va determinar el pas a una situació diferent de la de servei actiu, incompleixin l’obligació de demanar el reingrés en el termini establert reglamentàriament.
 • La concessió d’excedència voluntària per interès particular queda subordinada a les necessitats del servei degudament motivades.
 • No podrà declarar-se la situació d’excedència voluntària quan al funcionari/ària públic/a se li instrueixi expedient disciplinari.
 • Es declararà en situació d’excedència voluntària els funcionaris públics quan es trobin en situació de servei actiu en un altre cos o escala de qualsevol de les administracions públiques, o passen a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic i no els correspongui restar en una altra situació.
 • Sense retribucions.

NORMATIVA RELACIONADA

Voluntària per raó de tenir cura d’un/a fill/a

 • L’excedència se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.
 • Un màxim de TRES anys a comptar des de la data del naixement o, si és el cas, des de la data de la sentència/resolució judicial en el cas d’acolliment o adopció
 • Es pot demanar l’excedència en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència /resolució judicial de constitució de l’adopció o de l’acolliment.
 • Els fills i filles successius donen dret a un nou període d’excedència que posa fi al període que s’estigués gaudint.
 • Hi ha reserva del lloc de treball amb destinació definitiva durant tot el període d’excedència. Si s’ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, es conserven els drets generals sobre aquest lloc fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.
 • El temps d’excedència computa a efectes de triennis i drets passius o règim de Seguretat Social que s’apliqui.
 • No es poden acumular dos períodes d’excedència en cas que s’esdevingui una nova causa. Si durant el període d’excedència un nou subjecte dóna dret a un altre període d’excedència, l’inici del segon posa fi al primer.
 • El període d’excedència serà únic per cada subjecte causant. Quan un nou subjecte causant doni origen a una nova excedència, l’inici del nou període finalitzarà la que s’està gaudint.
 • L’exercici simultani de l’excedència per dues persones que presten serveis en el sector públic per raó d’un mateix fet causant només és permès, amb l’autorització prèvia, si ho sol·liciten d’una manera expressa i si no afecta el funcionament del servei.
 • És incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins la finalització del seu termini.
 • Si un cop finida la causa que ha originat el dret, la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d’un mes (anterior a la finalització), es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària per interès particular.
 • El personal que gaudeix d’aquesta excedència té dret a participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.
 • No es paga la quota de MUFACE, però cal comunicar a la Mutualitat que s’està gaudint d’aquesta excedència (aportant-hi una fotocòpia de la resolució de la concessió), per tal que tingui coneixement d’aquesta situació administrativa. Hi ha cobertura sanitària durant l’excedència.
 • És una excedència no retribuïda.

NORMATIVA RELACIONADA

Voluntària per raó de tenir cura de familiars

 • L’excedència se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.
 • Mínim de 3 mesos i màxim de 3 anys. El període concret d’excedència és determinat segons l’acreditació del grau de dependència i la durada estimada.
 • Es pot sol·licitar per tenir cura d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la condició que no es pugui valer i no pugui exercir cap activitat retribuïda
 • Hi ha reserva del lloc de treball amb destinació definitiva durant tot el període d’excedència. Si s’ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, es conserven els drets generals sobre aquest lloc fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.
 • El temps d’excedència computa a efectes de triennis i drets passius.
 • No es poden acumular dos períodes d’excedència en cas que s’esdevingui una nova causa. Si durant el període d’excedència un nou subjecte dóna dret a un altre període d’excedència, l’inici del segon posa fi al primer.
 • El període d’excedència serà únic per cada subjecte causant. Quan un nou subjecte causant doni origen a una nova excedència, l’inici del nou període finalitzarà la que s’està gaudint.
 • L’exercici simultani de l’excedència per dues persones que presten serveis en el sector públic per raó d’un mateix fet causant només és permès, amb l’autorització prèvia, si ho sol·liciten d’una manera expressa i si no afecta el funcionament del servei.
 • És incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins l’acabament del seu termini.
 • Si un cop finida la causa que ha originat el dret la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d’un mes (anterior a la finalització), es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària per interès particular.
 • El personal que gaudeix d’aquesta excedència té dret a participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.
 • No es paga la quota de MUFACE, però cal comunicar a la Mutualitat que s’està gaudint d’aquesta excedència (aportant-hi una fotocòpia de la resolució de la concessió), per tal que tingui coneixement d’aquesta situació administrativa. Hi ha cobertura sanitària durant l’excedència.
 • No hi ha retribucions.

NORMATIVA RELACIONADA

Voluntària per al manteniment de la convivència

 • Mínim de DOS anys i màxim de QUINZE.
 • Es pot concedir l’excedència voluntària per al manteniment de la convivència o agrupació familiar als funcionaris/àries de carrera quan el/la cònjuge o el/la convivent resideixi en un altre municipi perquè ha obtingut un lloc de treball estable com a funcionari de carrera o com laboral fix en qualsevol de les Administracions Públiques.
 • No s’exigeix a la persona sol·licitant el requisit d’haver prestat serveis efectius com a funcionari de carrera en qualsevol de les administracions públiques.
 • El temps d’aquesta excedència no computa a efectes de triennis ni drets passius.
 • No hi ha reserva de lloc de treball.
 • Si un cop finida la causa que ha originat el dret, la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d’un mes, es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària per interès particular.
 • No hi ha retribucions.

NORMATIVA RELACIONADA

Voluntària per violència de gènere

 • L’excedència se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.
 • Pel temps que se sol·liciti.
 • Es concedeix a les dones víctimes de la violència de gènere.
 • Es té dret a sol·licitar la situació d’excedència sense necessitat d’haver prestat un temps mínim de serveis previs i sense que sigui exigible termini de permanència en aquesta situació.
 • Comporta la reserva del mateix lloc de treball durant 6 mesos, sens perjudici que és pugui ampliar aquest termini, d’acord amb allò que disposa la normativa sobre violència de gènere, o quan, en el seu cas, les actuacions judicials ho requereixin, es podrà prorrogar aquest període per tres mesos, amb un màxim de divuit, a fi de garantir l’efectivitat del dret de protecció de la víctima.
 • El temps d’excedència computa a efectes de triennis i drets passius.
 • L’Administració ha de notificar, amb un mes d’antelació, a la persona afectada que s’acaba l’excedència i que disposa d’un mes, a comptar des del seu acabament, per demanar-ne l’ampliació o per reincorporar-se.
 • No es paga la quota de MUFACE, però cal comunicar a la Mutualitat que s’està gaudint d’aquesta excedència (aportant-hi una fotocòpia de la resolució de la concessió), per tal que tingui coneixement d’aquesta situació administrativa. Hi ha cobertura sanitària durant l’excedència.
 • Durant els dos primers mesos es cobra el 100% i, si s’escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

NORMATIVA RELACIONADA

Per incompatibilitat

 • Es concedeix si el/la funcionari/a es troba en servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol de les Administracions públiques o passa a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic, sempre que no li correspongui quedar en una altra situació i llevat que s’hagi obtingut la compatibilitat d’activitats.
 • L’òrgan competent pot concedir automàticament i d’ofici aquesta excedència.
 • No hi ha reserva de lloc de treball.
 • El temps no computa a efectes d’antiguitat ni drets passius.

NORMATIVA RELACIONADA

Per raó de violència terrorista

 • L’excedència se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.
 • Aquesta excedència s’ha d’autoritzar i mantenir en el temps mentre sigui necessària per a la protecció i l’assistència social integral de la persona a la qual es concedeix, ja sigui per raó de les seqüeles provocades per l’acció terrorista, ja sigui per l’amenaça a què està sotmesa, en els termes previstos per reglament.
 • Els/les funcionaris/àries que hagin patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l’activitat terrorista, així com els amenaçats en els termes de l’art. 5 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, amb el reconeixement previ del Ministeri de l’Interior o de sentència judicial ferma, tenen dret a gaudir d’un període d’excedència en les mateixes condicions que les víctimes de violència de gènere.
 • Durant els dos primers mesos es cobra el 100% i, si s’escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

NORMATIVA RELACIONADA

image_pdfimage_print