Triennis

Per cada trienni vençut, el treballador tindrà dret a percebre la quantitat que a aquest efecte s’indica a les taules salarials, que no podrà excedir del límit establert pels acords de 21 de desembre de 1995 (Resolució de 17 de gener de 1996 per la qual s’ordena la inscripció i la publicació de l’Acord per a la implantació del nou sistema educatiu al sector de l’ensenyament privat de Catalunya, DOGC 2246 de 21.8.1996) i de 4 de maig de 2001 (Resolució de 6 d’agost de 2001 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord sobre la reestructuració de centres docents privats concertats i l’analogia retributiva del professorat per al període del 4 de maig de 2001 fins al 31 d’agost de 2005 -codi de conveni núm. 7900575, DOGC 3480 de 26.09.01).

L’import de cada trienni es farà efectiu en la nòmina del mes del seu venciment

image_pdfimage_print