Drets sindicals

Absències El treballador, amb avís i justificació previs, podrà absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per tal de desenvolupar funcions sindicals o de representació del personal en els termes establerts legalment i en el conveni corresponent. No discriminació Cap treballador no podrà ser discriminat per raó de la seva afiliació sindical, per expressar amb …

Triennis

Per cada trienni vençut, el treballador tindrà dret a percebre la quantitat que a aquest efecte s’indica a les taules salarials, que no podrà excedir del límit establert pels acords de 21 de desembre de 1995 (Resolució de 17 de gener de 1996 per la qual s’ordena la inscripció i la publicació de l’Acord per …

Excedències

L’excedència podrà ser voluntària o forçosa. En cap del dos casos el treballador no tindrà dret a retribució, exceptuant allò que s’estableix en el capítol corresponent a drets sindicals. Excedència forçosa Es considerarà causa motivada d’excedència forçosa qualsevol de les següents situacions: Designació o elecció per un càrrec públic que impossibiliti l’assistència al lloc de …

Retribucions en cas de baixa per malaltia o per incapacitat temporal

Incapacitat temporal Els treballadors en situació d’incapacitat temporal rebran, els 3 primers mesos que aquesta duri, el complement necessari fins completar el 100% de les seves retribucions salarials totals, inclosos els increments salarials produïts en el període de baixa. A més, cas de continuar la incapacitat, s’abonarà fins el 100% un mes més per cada …

Permisos retribuïts i no retribuïts

Permisos retribuïts Els treballadors, amb l’avís i justificació previs, podran absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per qualsevol dels motius i pel temps següents: Matrimoni o de constitució legal de parella de fet a) Quinze dies naturals en cas de matrimoni o de constitució legal de parella de fet. El còmput dels dies s’iniciarà …

Premi de fidelitat / Paga compensatòria

Enllaç al conveni col·lectiu de la concertada: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7836/1733792.pdf El premi de fidelitat o de permanència era una paga destinada als treballadors i treballadores de 55 anys o més. Aquest premi premiava l’assoliment de la jubilació a raó d’una quantitat equivalent a quatre mensualitats. Tres mensualitats pels primers 15 anys de servei i una mensualitat més …

image_pdfimage_print