Marcs horaris del personal docent públic

Enllaç al marc horari vigent docents de centres públics:

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/ORG_Personal_docent.pdf

Enllaç a la normativa dels professionals Serveis Educatius (a l’annex 1 es regula el seu marc horari) :

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/ORG_Serveis_educatius.pdf

Te’n posem un resum aquí:

Mestres amb destinació a les escoles i als centres d’educació especial

Docència: 24 hores, que inclouen:

 • Activitats docents amb grups classe.
 • Activitats de suport escolar personalitzat i altres activitats de suport.
 • Atenció a la diversitat.
 • Activitats de tutoria individual i de grup.
 • Substitució d’absències de curta durada.
 • Activitats directives i de coordinació (amb les dedicacions previstes per a l’exercici d’aquestes funcions).

Activitats d’horari fix: 6 hores d’activitats complementàries al centre, dins de les quals s’inclouen, entre d’altres:

 • Hores de coordinació.
 • Reunions.
 • Activitats relacionades amb la tutoria, atenció als pares o tutors dels alumnes.
 • Activitats de col·laboració amb altres professionals, treball en equip i, si escau, activitats per a la dinamització del Pla Català de l’Esport.
 • Entre aquestes activitats, quan les circumstàncies del centre així ho demanin, i prioritzant les necessitats d’atenció de l’alumne, cal incloure la custòdia d’alumnes.

Altres activitats relacionades amb la docència: 7 hores i 30 minuts (que no cal que es realitzin al centre) per a, entre altres activitats:

 • Preparació de classes i correccions.
 • Formació permanent.
 • Reunions pedagògiques.
 • Preparació de programacions.

Professors amb destinació als instituts, a les escoles d’art i a les escoles oficials d’idiomes

24 hores de permanència al centre en horari fix de les quals:

19 hores lectives distribuïdes en cinc dies, que es destinaran a:

 • La docència directa a l’alumne (docència a grups classe, atenció a la diversitat, tutoria individual i en grup).
 • Activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l’exercici d’aquestes funcions.

Aquestes 19 hores es podran entendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme en el transcurs del curs escolar per causa de variacions trimestrals.

5 hores d’activitats complementàries d’horari, que comprendran:

 • Guàrdies i altres vigilàncies
 • Reunions setmanals de departament o seminari, comissió d’atenció a la diversitat, coordinacions de nivell i amb especialistes per a l’atenció a la diversitat.

6 hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix

 • Entrevistes amb pares o tutors legals.
 • Manteniment del laboratori i aules específiques.
 • Organització i execució de les accions que ofereix el centre en el marc de determinats programes d’innovació i, si escau, activitats per a la dinamització del Pla català de l’esport.
 • Reunions d’avaluació, de claustre i/o de consell escolar.
 • Reunions amb pares  o tutors legals.
 • Reunions de coordinació amb altres centres.
 • Reunions amb professionals i entitats externes.
 • Activitats de reforç i de tutoria, coordinació o tutoria de les pràctiques de la formació inicial de professors, tutoria de professors novells.
 • Altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, estableixin el director o directora del centre.

7 hores i 30 minuts que no cal realitzar necessàriament al centre i que seran destinades a:

 • Preparació de classes i correcció d’activitats.
 • Assistència a cursos i activitats de formació, etc.

Mestres i professors amb destinació als centres de formació d’adults. Cos de mestres.

21 hores setmanals lectives, durant cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouran:

 • Activitats docents amb grups classe.
 • Activitats docents a l’aula d’autoformació.
 • Activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (atenció als alumnes, entrevistes i seguiment del pla de treball).
 • Activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l’exercici d’aquestes funcions.
 • Aquestes 21 hores es podran entendre com a mitjana quan el centre no estableixi una distribució horària uniforme en el transcurs del curs escolar per causa de variacions trimestrals.

6 hores d’activitats complementàries d’horari, dins de les quals s’inclouran:

 • Substitucions d’absències de curta durada.
 • Reunions setmanals.
 • Activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (atenció als alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d’itineraris formatius, etc.).
 • Coordinació de programes, d’ensenyaments, nivells, àmbits i tutories.
 • Adaptació del currículum a les necessitats i a les característiques dels alumnes.
 • Manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc.)

3 hores d’activitats complementàries de presència obligada al centre, no sotmeses a horari fix i destinades a:

 • Reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar de centre.
 • Reunions de coordinació amb altres centres.
 • Reunions amb professionals i entitats externes.
 • Altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, estableixin el director o directora del centre).

7 hores i 30 minuts, que no cal fer necessàriament al centre, destinades a:

 • Preparació de classes i correcció d’activitats.
 • Assistència a cursos i activitats de formació.
 • Reunions pedagògiques.
 • Preparació de programacions, intervencions educatives individualitzades, etc.

Per als mestres dels centres de formació d’adults en seu penitenciària, s’inclouen, dins de les hores dedicades a activitats complementàries (d’horari fix o no), les tasques específiques de participació en els equips multidisciplinaris i, si s’escau, en els òrgans col·legiats de gestió i coordinació penitenciària.

Mestres i professors amb destinació als centres de formació d’adults. Professors d’ensenyament secundari.

24 hores de permanència al centre en horari fix de les quals:

19 hores setmanals lectives, durant cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouran:

 • Activitats docents amb grups classe.
 • Activitats docents a l’aula d’autoformació.
 • Activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l’exercici d’aquestes funcions.

Aquestes 19 hores es podran entendre com a mitjana quan el centre no realitzi una distribució horària uniforme durant del curs escolar per causa de variacions trimestrals.

5 hores d’activitats complementàries d’horari, dintre de les quals s’inclouen:

 • Substitucions d’absències de curta durada.
 • Reunions setmanals.
 • Coordinació de programes, d’ensenyaments, nivells, àmbits i tutories.
 • Adaptació del currículum a les necessitats i a les característiques dels alumnes.
 • Manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc.)

6 hores d’activitats complementàries, no sotmeses necessàriament a horari fix, destinades a:

 • Activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (informació, orientació, acompanyament i atenció als alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d’itineraris formatius, etc.).
 • Reunions d’avaluació, de claustre i de consell de centre.
 • Reunions de coordinació amb altres centres.
 • Reunions amb professionals i entitats externes.
 • Altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, estableixin el director o directora del centre.

7 hores i 30 minuts, que no cal fer necessàriament al centre, destinades a:

 • Preparació de classes i correcció d’activitats.
 • Assistència a cursos i activitats de formació.

Per als professors dels centres de formació d’adults en seu penitenciària, dins de les hores d’activitats complementàries (d’horari fix o no), s’inclouen les tasques específiques de participació en els equips multidisciplinaris i, si s’escau, en els òrgans col·legiats de gestió i coordinació penitenciària.

Important: en l’educació d’adults, i en funció de la planificació durant el curs dels diferents ensenyaments i nivells que s’imparteixen, es pot assignar als mestres i professors la impartició un nombre variable d’hores lectives setmanals, respectant, en tot cas, el còmput total anual d’hores.

L’organització general del centre ha de preveure la substitució d’una absència eventual del professor o professora responsable d’una classe o activitat escolar. Així doncs, el director o directora ha d’adoptar mesures, d’acord amb l’estructura del centre, per atendre les substitucions de curta durada. Aquestes mesures han d’incloure’s en les normes d’organització i funcionament del centre.

D’acord amb el que preveu el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, el director o directora del centre pot modificar, amb caràcter transitori i provisional, l’assignació de grups i la distribució de les hores lectives d’un professor o professora, per tal que pugui atendre hores de classe pendents de cobrir.

Aquesta modificació pot afectar també la distribució de les hores complementàries d’horari fix.

image_pdfimage_print