Drets sindicals

Absències

El treballador, amb avís i justificació previs, podrà absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per tal de desenvolupar funcions sindicals o de representació del personal en els termes establerts legalment i en el conveni corresponent.

No discriminació

Cap treballador no podrà ser discriminat per raó de la seva afiliació sindical, per expressar amb llibertat les seves opinions, així com tampoc per publicar i distribuir, sense pertorbar el normal desenvolupament del treball, i comunicant-ho a l’empresa, publicacions d’interès laboral o social.

Representació dels Delegats de personal

Els Delegats de personal exerciran, davant de l’empresa i de manera mancomunada, la representació per la qual varen ser escollits. Les seus competències seran les que s’estableixin per als comitès d’empresa.

Representació dels Comitès d’empresa

El Comitè d’Empresa és l’òrgan col·legiat, representatiu del conjunt de treballadors de l’empresa o centre de treball, constituït per a la defensa dels interessos d’aquests treballadors. Es constituirà en cada centre de treball el cens del qual sigui de 50 treballadors o més.

Els delegats de personal, delegats sindicals i membres del Comitè d’Empresa tindran totes les competències, drets i garanties que estableix l’Estatut dels treballadors, la Llei Orgànica de llibertat sindical i la resta de disposicions legals aplicables.

Acumulació d’hores

Per tal de facilitar l’activitat sindical a l’empresa, província, comunitat autònoma o estat, les centrals sindicals podran acumular les hores dels diferents membres dels comitès d’empresa o, si s’escau, dels delegats de personal que pertanyin a les seves organitzacions, en aquells treballadors, delegats o membres de comitès d’empresa que les centrals sindicals designin. Per fer efectiu el que estableix aquest article, els sindicats comunicaran a la patronal el desig d’acumular les hores dels seus delegats. Els acords que, a efectes de fixar el nombre de permanents sindicals, es negociïn amb les administracions en l’aplicació d’aquest article, també seran notificats a l’organització patronal. Les administracions corresponents faran efectius els salaris d’aquest alliberats segons la legislació vigent. Els sindicats tenen l’obligació de comunicar al centre el nom del seu treballador alliberat, amb la acceptació expressa prèvia d’aquest.

Dret de reunió

Es garantirà el dret que els treballadors del centre tenen a reunir-se en el centre mateix, sempre que no se’n pertorbi el seu normal funcionament i, en tot cas, d’acord amb la legislació vigent. Les reunions hauran de ser comunicades al director o representant de l’empresa, amb l’avançament que pertoqui, amb indicació de les qüestions incloses en l’ordre del dia i de les persones que hi assistiran i que no pertanyin al centre.

Amb la finalitat de garantir aquest dret al personal no docent, els centres podran regular la feina del dia amb la finalitat de fer possible l’assistència d’aquest personal no docent a les assemblees.

Quota sindical

A requeriment dels treballadors afiliats a centrals sindicals, els centres podran descomptar de la nòmina dels treballadors l’import de la quota sindical, que s’ingressarà en el compte corrent que el sindicat corresponent determini.

Absència per negociació de conveni

Els delegats sindicals o càrrecs estatals de centrals implantades en el sector a nivell estatal que es mantinguin com a treballadors en actiu en algun centre i hagin estat designats com a membres de la Comissió Negociadora (i sempre que el centre sigui del sector afectat per la negociació o arbitratge) podran absentar-se del treball, amb dret a remuneració i previ avís i justificació, per participar en negociacions de futurs convenis o en les sessions de la Comissió Paritària de Mediació, Arbitratge i Conciliació.

image_pdfimage_print