Premi de fidelitat / Paga compensatòria

Enllaç al conveni col·lectiu de la concertada:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7836/1733792.pdf

  • El premi de fidelitat o de permanència era una paga destinada als treballadors i treballadores de 55 anys o més. Aquest premi premiava l’assoliment de la jubilació a raó d’una quantitat equivalent a quatre mensualitats. Tres mensualitats pels primers 15 anys de servei i una mensualitat més per cada 5 anys vençuts que excedien dels 15 primers en el moment de fer la petició de cobrament. 
  • Ha format part dels diferents convenis i ordenances laborals des dels anys 70 del segle passat.
  • Quan s’aplica la regulació dels concerts educatius i s’instaura el pagament delegat es continua cobrant aquesta paga a través d’aquest sistema.
  • A l’abril de l’any 2012 la Generalitat de manera unilateral i sense comptar amb l’acord de les parts afectades, deixa de fer-se càrrec del pagament d’aquest premi.
  • S’acorda extingir aquesta paga a partir del 14 d’abril del 2012 per al personal del grup 1 de l’article 8, el personal no docent ( article 8, subgrup 1 del grup 2 ) i el personal docent del grup 1 de l’annex 4.
  • Dona dret a la percepció d’una paga compensatòria a tots els treballadors dels grups indicats sempre que es trobin en serveis actius a l’empresa a 31/12/2018 o que hagin extingit el seu contracte per jubilació total, declaració d’incapacitat o defunció entre el 14/04/2012 i el 31/12/2018.
  • Dins d’aquest personal afectat per l’extinció amb dret a la paga s’inclouen els treballadors i treballadores que es troben en la situació prevista a l’article 83 del Conveni col·lectiu.

MIRAR ANNEXOS A L’ENLLAÇ DEL XI CONVENI COL·LECTIU .

Liquidació del premi

  • El personal afectat per l’extinció que acrediti un mínim de 10 anys d’antiguitat a l’empresa percebrà un import en concepte de paga compensatòria d’acord amb les taules que s’especifiquen a l’annex 6.
  • A les esmentades taules s’especifiquen, per les diferents agrupacions professionals i d’acord amb el nombre de quinquennis meritats, l’import a liquidar segons les etapes o nivells educatius on s’està prestant servei.
  • Aquest import, que es fixa a data 31/12/2018, és una quantitat única, no revaloritzable i s’entén referit a la jornada completa. El personal a temps parcial en rebrà la part proporcional corresponent a les hores de jornada que estigui realitzant, excepte en el cas de trobar-se en els supòsits de jubilació parcial o de reducció de jornada per cura de fill o familiar fins a segon grau. En aquest cas, es tindrà com a referència la jornada realitzada en el moment immediatament anterior al pas a aquestes circumstàncies aplicant els criteris de proporcionalitat segons la dedicació en els diferents nivells educatius, si s’escau durant l’any immediatament anterior a la reducció.

MIRAR ANNEXOS A L’ENLLAÇ DEL XI CONVENI COL·LECTIU .

LA DATA LÍMIT PER SOL·LICITAR LA PAGA COMPENSATÒRIA ÉS FINS EL 10/05/2020.

ES POT SOL·LICITAR A PARTIR DELS DOS QUINQUENNIS D’ANTIGUITAT.

image_pdfimage_print