Permisos retribuïts i no retribuïts

Permisos retribuïts

Els treballadors, amb l’avís i justificació previs, podran absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per qualsevol dels motius i pel temps següents:

Matrimoni o de constitució legal de parella de fet

a) Quinze dies naturals en cas de matrimoni o de constitució legal de parella de fet. El còmput dels dies s’iniciarà el primer dia laborable posterior al fet causant del permís si l’esmentat fet causant escau en dia festiu. De mutu acord es podrà gaudir aquest permís en altre període de temps que no sigui immediatament posterior al del casament o al de la constitució de la parella de fet.

Naixement d’un fill o repòs domiciliari d’un familiar

b) Tres dies laborables en cas de naixement d’un fill o per naixement, defunció, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari, de parents de fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. En el supòsit d’hospitalització, el dia d’inici del gaudi del permís podrà ser qualsevol, mentre duri aquella. Quan per aquest motiu el treballador necessiti fer un desplaçament fora de la província, el termini serà de cinc dies laborables..

Trasllat del domicili habitual

c) Per trasllat del domicili habitual, 1 dia si el nou domicili s’ubica en una distància de fins a 10 km de l’anterior i 2 dies si la distància és superior a 10 km.

Casament d’un familiar de primer grau

d) Un dia per casament d’un fill, germà o familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat.

Deure de caràcter públic i personal

e) Pel temps indispensable per al compliment d’un deure de caràcter públic i personal. Quan consti en una norma legal o convencional un període determinat, caldrà atenir-se al que aquesta disposi en quant a durada de l’absència i a la seva compensació econòmica.

Assistència a un consultori mèdic

f) Tot el personal tindrà dret a permís retribuït per l’assistència a un consultori mèdic, i pel temps que aquesta assistència requereixi. També es donarà aquest permís per acompanyar a consulta mèdica a un familiar fins a primer grau de consanguinitat o afinitat. En tots els casos, el treballador haurà de presentar la justificació posterior.

Exàmens prenatals

g) Pel temps necessari per la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d’adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, per l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, sempre, en tots els casos, que hagin de tenir lloc dins la jornada de treball.

Exàmens prenatals

h) Els treballadors/ores, pares, mares o tutors/ores legals, disposaran de 2 permisos de fins a 3 hores cadascun, cada curs escolar, per assistir a entrevistes amb el personal docent i/o tècnic del centre on estudia el fill o filla sempre i quan aquests cursin les etapes d’infantil o primària o secundària, amb la justificació posterior d’aquesta entrevista.

Permisos no retribuïts

Tot el personal podrà sol·licitar fins a 15 dies de permís sense sou, per any, que hauran de ser-li concedits si es fa amb un preavís de 5 dies.

image_pdfimage_print