Analitzem a fons els pressupostos catalans: no resolen les necessitats actuals de l’educació i els calen modificacions urgents

Després d’analitzar a fons els pressupostos catalans, constatem el que ja havíem dit sobre l’esborrany i també en el moment de l’aprovació, que ens deceben profundament per la seva manca d’ambició per superar les insuficiències cròniques del sistema educatiu i per afrontar la crisi a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

Aquest pressupost reflecteix la incapacitat del sistema de finançament (que no correspon en absolut a l’esforç fiscal que fa la nostra ciutadania) per atendre correctament les necessitats del país i revela una mentalitat política autonomista incapaç de superar aquests obstacles. Les propostes de millora del pressupost que des del Marc Unitari de la Comunitat Educativa i dels sindicats hem fet per aconseguir un pressupost al servei de les necessitats de la gent d’aquest país han estat majoritàriament ignorades.

Des de la Intersindical-CSC Educació fem les següents consideracions fruit d’aquesta anàlisi exhaustiva que hem fet dels nous pressupostos.

No s’aposta per un sistema públic fort i suficient i amb capacitat de respondre a la crisi

El pressupost aprovat, un cop descomptada la inflació del període, (16,39%) és encara inferior en 500 milions d’euros al de 2010 en valor real. El pressupost tampoc no ha sabut aprofitar el creixement del 20,14% del Producte Interior Brut d’aquests darrers deu anys per mantenir el nivell d’inversió pública en l’educació que, de fet, ha disminuït un 1% i queda lluny del 6% que preconitza la LEC i del 7% que reclamem des de la Intersindical-CSC.

Tenint en compte que els darrers anys ha augmentat la població escolar un 7% i que el percentatge de treballadors públics a Catalunya (9%) és clarament inferior a la mitjana de molts països europeus (França, 23%, Dinamarca, 27%, 2017) seguim molt lluny d’un sistema prou fort per a atendre educativament i en condicions dignes els nostres alumnes, i aquest pressupost no fa cap pas significatiu en aquesta direcció. L’augment d’alumnes s’ha absorbit massificant les aules i no creant els grups i centres públics que calien (i per a la creació dels quals el pressupost no preveu cap augment).

Les propostes presentades per la Intersindical-CSC, juntament amb els altres sindicats i el MUCE, per avançar en la bona direcció i rebutjades pels partits del Govern i pels Comuns (recuperació de les hores no lectives, respectar les ràtios nominals, substituir els terços de jornades amb mitges jornades) implicaven la creació de més de 4.000 llocs de treball, cosa que, en la situació de crisi que comencem a patir, seria doblement beneficiosa.

En una situació de crisi no s’avança decisivament en la gratuïtat efectiva de l’educació

La insuficiència crònica dels recursos per a l’educació ha obligat les famílies dels centres públics a fer aportacions anuals (que la FAPAC ha valorat en 148 milions d’euros anuals) per cobrir despeses bàsiques (despeses dels centres, llibres i material, sortides curriculars, menjador…) que haurien de ser gratuïtes i que l’actual sistema de beques tot i el seu augment, només cobreix parcialment. Tenint en compte l’empitjorament dels ingressos per a la majoria d’elles i la crisi present, això és totalment inacceptable i calia haver fet un esforç pressupostari més gran.

Segueix el dèficit històric en Educació Infantil, Formació Professional i Formació de les Persones Adultes

L’Educació Infantil de 0 a 2 anys, la Formació de les Persones Adultes i la Formació Professional són sectors als quals històricament s’han dedicat pocs recursos amb relació a la seva demanda i a les necessitats de la ciutadania d’aquest país i el nou pressupost només dóna resposta – i molt parcial- a l’etapa de 0 a 2 anys recuperant les subvencions als ajuntaments que hi havia anteriorment. Tot i això encara depèn massa de les aportacions municipals i de les famílies i queda ben lluny de la gratuïtat.

Al pressupost no hi ha cap partida destinada a ampliar l’oferta en Formació Professional, molt inferior a les necessitats del país, ni tampoc per als Centres de Formació d’Adults que necessiten urgentment ampliar les plantilles, suport administratiu i millorar les seves condicions de treball perquè tenen una demanda creixent que no sempre es pot atendre; de fet la Formació de les Persones Adultes hauria de duplicar la seva capacitat i passar del 7,4% de cobertura al 15%, ja enguany segons les directives europees.

Inclusió només a mitges

És positiu que per primera vegada es plantegi la incorporació de professionals especialitzats als centres, seguint els criteris del Decret d’Inclusió, però només es fa per a menys de 200 centres dels 3400 totals i de cap manera no s’aborda tampoc ni poder cobrir totes les necessitats d’acollida d’alumnes nouvinguts (caldria gairebé duplicar les Aules d’Acollida) ni augmentar la dotació de professionals dels Serveis Educatius que han de donar suport als centres i als docents.

Mantenir les retallades ha creat una situació laboral insostenible als centres i serveis

El pressupost manté les retallades sobre les condicions laborals dels treballadors de l’ensenyament (docents i no docents) amb ràtios docent/alumne molt altes, escassetat de personal de suport administratiu i de professionals als Serveis Educatius, substitucions per terços i allargament de les jornades docents i consolida una actitud totalment insensible cap a l’empitjorament de les condicions de treball que implica una sobrecàrrega i un desgast per als treballadors però també menys qualitat del servei, cosa que en definitiva perjudica l’alumnat i les seves famílies, allargant així una situació insostenible.

Com a sindicat creiem que aquesta actitud de negar-se a millorar la situació dels seus treballadors és totalment irresponsable i fa encara més difícil que el nostre poble pugui tenir l’educació que necessita.

Cal aprofitar la modificació del pressupost per demostrar la voluntat de millorar el sistema educatiu

Els canvis inevitables en el pressupost a causa de la crisi present són una oportunitat per rectificar la manca de voluntat demostrada en el present pressupost i per això demanem als grups parlamentaris que es comprometin a:

  • Incrementar substancialment el pressupost per avançar en l’efectiva gratuïtat de l’educació (menjadors, llibres i materials, activitats fora dels centres) i descarregar així les famílies de les aportacions que es veuen obligades a fer a través de les quotes.
  • Augmentar suficientment les plantilles, perquè ateses les necessitats de prevenció sanitària, es faci possible l’atenció als alumnes en grups petits, més tenint en compte que previsiblement la pandèmia encara afectarà per una llarga temporada les activitats educatives.
  • Crear d’una partida extraordinària per garantir que, en cas d’haver de recórrer a l’educació a distància, s’hi pugui garantir l’accés efectiu tant pel que fa a connexions i dispositius com a altres materials (llapis, gomes, llibretes, llibres…) a tots els alumnes i famílies.
image_pdfimage_print