Reducció de jornada per guarda legal

Qui té un fill o un familiar a càrrec té la possibilitat de reduir la
seva jornada de treball per cuidar-lo. És el que es denomina “reducció
de jornada per guarda legal”.

Així en l’actual article 37.6 de l’Estatut dels Treballadors (ET)
s’estableix que “qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura
directa algun menor de dotze anys o una persona amb discapacitat que no
exerceixi una activitat retribuïda tindrà dret a una reducció de la
jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari
d’entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada
d’aquella. Tindrà el mateix dret qui s’hagi d’encarregar de la cura
directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat,
que per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui valer per si
mateix, i que no exerceixi una activitat retribuïda”.

En quins supòsits es pot sol·licitar la reducció de jornada per motius
familiars?

La reducció de jornada es pot sol·licitar en els següents supòsits:
Per raons de guarda legal els qui tinguin a la seva cura directa:
A fills menors de 12 anys (segons modificació introduïda en l’article
37.5, primer paràgraf, de l’Estatut dels Treballadors, pel Reial
decret-llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la
contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors).
A fills amb discapacitat física, psíquica o sensorial que no exerceixi
una activitat retribuïda.
Per la cura d’un familiar directe, fins al segon grau de consanguinitat
o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui valer
per si mateix i no exerceixi cap activitat retribuïda.
En els casos de naixements de fills prematurs o que, per qualsevol
causa, hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, la mare
o el pare tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins a un
màxim de dues hores, amb la disminució proporcional del salari.

Existeix algun altre supòsit en què es pugui sol·licitar la reducció de
jornada?

Sí, el progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o
permanent, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, amb la
disminució proporcional del salari, d’almenys, la meitat de la durada
d’aquella, per a la cura, durant l’hospitalització i tractament
continuat, del menor a càrrec seu afectat per càncer (tumors malignes,
melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra malaltia greu, que
impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i que requereixi la
necessitat de la seva cura directa, continuada i permanent, acreditat
per l’informe del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari
de la comunitat autònoma corresponent i, com a màxim, fins que el menor
compleixi els 18 anys.
Per conveni col·lectiu, es podran establir les condicions i supòsits en
els quals aquesta reducció de jornada es podrà acumular en jornades
completes.

Durant quant temps puc sol·licitar la reducció de jornada per cura de
familiars?

En el supòsit de reducció de jornada per cura de fills, la durada màxima
del permís és fins que compleixi 12 anys. En els altres supòsit no
existeix cap límit quant a la durada màxima del permís de reducció de
jornada.

Quant temps es pot reduir la jornada?

Per Llei, la reducció de jornada com a mínim ha de ser un vuitè (1/8) i
com a màxim la meitat (1/2) de la jornada.
Si la reducció no es troba dins d’aquests marges, s’ha de reflectir en
el document de sol·licitud i concessió que la reducció té la mateixa
protecció que la prevista legalment.
Atenció. Recordi els canvis que la reforma laboral de 2012 va introduir
en aquesta matèria:
Abans, jornada ordinària. Abans de la reforma laboral, els treballadors
que volien gaudir de la reducció de jornada podien aplicar aquesta
reducció sobre la seva jornada ordinària. És a dir, un empleat que
reduís la seva jornada setmanal en vuit hores podia deixar de treballar
un dia complet de la setmana.
Ara, jornada diària. Després de la reforma, la reducció només es pot
aplicar sobre la jornada diària. Així doncs, si un treballador vol
reduir la seva jornada, podrà fer-ho, però haurà de treballar cada dia
de la setmana (tret que pacti una altra cosa amb l’empresa).

Si es redueix la jornada de treball per cura de familiars quina
quantitat de salari es veu reduïda?

El salari es redueix de forma proporcional a la reducció de jornada.
Si es gaudeix una reducció de jornada en un vuitè, el salari es redueix
proporcionalment en un vuitè, si la reducció de la jornada és de la
meitat de la jornada, el salari es redueix a la meitat.
La reducció salarial afecta tant al salari base com als complements
salarials que figurin en la nòmina i pels quals es cotitzi a la
Seguretat social.

Si se sol·licita una reducció de jornada per cures familiars, l’empresa
pot obligar al treballador a desenvolupar l’horari que més li convingui?

No, és el treballador qui té la facultat de decidir la concreció horària
i la determinació del període de reducció de jornada per cura de
familiars.
Atenció. Si dos empleats sol·liciten una reducció per guarda legal i
això el perjudica, pot denegar la reducció o la concreció horària
sol·licitada a un d’ells. Una solució és la contractació d’un substitut
per la part de jornada reduïda.

Què es pot fer si hi ha discrepàncies entre l’empresa i el treballador
sobre la concreció horària o la determinació del període de gaudi?

En el supòsit que no existeixi acord sobre la concreció horària o la
determinació del període de gaudi del permís, s’ha de presentar una
demanda davant els jutjats socials perquè es reconegui l’exercici
d’aquest permís, en el termini de 20 dies hàbils, a partir que l’empresa
li comuniqui la seva negativa o la seva disconformitat amb la proposta
realitzada.
El procediment serà urgent i se li donarà tramitació preferent, d’acord
amb el previst en la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la
jurisdicció social.

Existeix algun termini de temps per sol·licitar la reducció de jornada
per cura de fills?

Sí, excepte força major, el treballador haurà de preavisar a l’empresa
amb una antelació de quinze dies o la que es determini en el conveni
col·lectiu aplicable, precisant la data en què iniciarà i finalitzarà la
reducció de jornada
Es pot exercir aquest dret a qualsevol moment dins del període de gaudi
reconegut per la Llei, fins que el menor compleixi 12 anys.

La sol·licitud de reducció de jornada es pot fer per escrit o és vàlid
que es faci de forma verbal?

La Llei no exigeix que es faci per escrit, però per raons de seguretat
jurídica per al treballador, és convenient que la petició de reducció de
jornada es faci sempre per escrit.
En l’escrit cal fer constar quant es reduirà la jornada, l’horari de
treball que es proposa realitzar com a conseqüència de la reducció de
jornada i la data d’inici.
Cal utilitzar algun model oficial per comunicar la sol·licitud de
reducció de jornada?
No, no s’exigeix cap model oficial. No obstant això existeixen models
incorporats com a annexos en alguns convenis col·lectius.

Una vegada finalitzat el període de reducció de la jornada de treball
per cura de familiars, hi ha algun termini per comunicar la
reincorporació a la jornada ordinària de treball?

Sí, la Llei obliga al treballador a comunicar a l’empresa amb 15 dies
d’antelació, la data en què es reincorporarà a la seva jornada ordinària
de treball.

El pare pot sol·licitar la reducció de jornada per cura de fills o
d’altres familiars en cas que la mare no sigui treballadora per compte
d’altri?

Sí. La llei reconeix que la reducció de jornada per cures familiars és
un dret individual dels treballadors, homes i dones.
Això significa que qualsevol dels progenitors pot sol·licitar la
reducció de jornada independentment de la situació laboral de l’altre,
fins i tot tots dos poden sol·licitar-la al mateix temps. L’única
excepció legal és en el cas que tots dos progenitors treballin en la
mateixa empresa i sol·licitin la reducció de jornada per cuidar un fill
o un familiar, en aquest cas l’empresa podrà limitar aquest dret a un
d’ells.

Poden acomiadar per sol·licitar i/o exercir el dret a la reducció de
jornada per cura de familiars?

No. Es tractaria d’un acomiadament nul per vulneració de drets
fonamentals, enfront del qual cal demandar a l’empresa abans que
transcorrin els vint dies següents a la notificació de l’acomiadament.

Si com a conseqüència de la reducció de jornada per cures familiars es
redueix proporcionalment el salari i les bases de cotització a la
Seguretat Social, com afecta aquesta reducció a les futures prestacions
de la Seguretat Social? I en cas de desocupació?

Durant els dos primers anys de reducció de jornada per cura de fills
menors de 12 anys i durant el primer any de reducció per cura d’altres
familiars, les cotitzacions es computen incrementades fins al 100 per
100 de la quantia que hagués correspost si s’hagués mantingut la jornada
de treball sense aquesta reducció, a l’efecte del càlcul de les
prestacions de Seguretat Social per incapacitat permanent, mort i
supervivència, maternitat, paternitat i jubilació.
En el cas del càlcul de les prestacions per desocupació no existeix
límit de gaudi de la reducció de jornada per cures familiars i sempre es
veuran incrementades fins al 100% de les cotitzacions que s’haguessin
d’haver efectuat si no hagués existit la reducció.

En el cas de ser acomiadat si està gaudint d’una reducció de jornada per
cura de fills o d’altres familiars, la indemnització per acomiadament es
calcula sobre el salari íntegre o reduït?

En aquest cas, el càlcul de la indemnització serà el que hagués
correspost al treballador sense considerar la reducció de jornada
efectuada, sempre que no hagués transcorregut el termini màxim legalment
establert per a aquesta reducció. En aquest últim cas dependrà de la
voluntat de l’empresa.

image_pdfimage_print