Estadis

Què és un estadi?

Els estadis són una retribució complementària que valora l’experiència docent.

Quines són les retribucions?

Primer estadi: 111,77 euros.
Segon estadi: 117,55 euros.
Tercer estadi: 133,27 euros.
Quart estadi: 144,31 euros.
Cinquè estadi: 126,33 euros.

Com podem obtenir estadis?

 • El primer estadi s’assoleix als nou anys de treball en centres concertats.
 • A partir del primer, s’assoleixen cada sis anys.
 • Els estadis s’han de sol·licitar al centre per part del treballador o treballadora amb els documents acreditatius. Si no es fa en el termini establert no hi ha pagament amb caràcter retroactiu.
 • Es cobrarà a partir del mes següent a la sol·licitud.

Barems

 • S’ha d’haver treballat sis cursos complets en centres concertats.
 • Per aconseguir l’estadi s’ha d’acreditar un mínim d’hores en pagament delegat.
  educació infantil i primària com a mínim el 80 %de les hores en pagament delegat al llarg dels sis cursos ( 10 punts per curs ) educació secundària com a mínim el 60% de les hores en pagament delegat al llarg del sis cursos( 10 punts per curs ).
 • Si no s’arriba al mínim d’hores en pagament delegat, es comptabilitzaran acumulant punts i allargant el termini a més de sis anys. La jornada ha de ser d’una dedicació del 25% a pagament delegat. es comptabilitzaran 5 punts per curs.
 • S’han d’acreditar 110 punts. 50 corresponen a formació i funcions específiques i els altres 60 als serveis prestats.
 • Formació:
  formacions de 15 hores (5 punts)
  titulacions universitàries diferents a l’alegada per treballar al centre (50 punts)
  llengües (20 punts)

Altres activitats que es duguin a terme al llarg de cursos escolars complets:

Elaboració de material, projectes, plans, etc. ( 5 punts ) coordinació ( cinc punts )
òrgans de representació ( 5 punts ) representació sindical ( 5 punts )

PUNTS EN RELACIÓ AL % DE JORNADA SETMANAL I EQUIVALÈNCIES EN HORES DE DEDICACIÓ EN PAGAMENT DELEGAT.

INFANTIL I PRIMÀRIA

% HORES JORNADA SETMANAL PUNTS
0,0% – 24,90% 0
25% – 79,90% 5
80% – 100% 10
EQUIVALÈNCIA HORES JORNADA SETMANAL PUNTS
0 – 7,47 0
7,50 – 23,97 5
24,00 – 30,00 10

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

% HORES JORNADA SETMANAL PUNTS
0,0% – 24,90% 0
25% – 59,90% 5
60% – 100% 10
EQUIVALÈNCIES HORES JORNADA SETMANAL PUNTS
0 – 7,470
7,50 – 17,975
18,00 – 30,00 10

image_pdfimage_print