Informació de la mesa sectorial d’educació 18/11/20

Tot seguit us oferim la informació més rellevant i els nostres posicionaments en la mesa sectorial d’educació del dia 18 de novembre. Els punts tractats han estat l’oferta pública d’ocupació, el treball telemàtic i el torn obert de paraula, en el qual hem insistit en la segona prova d’oposicions, l’avaluació de professorat interí i altres temes.

1.Oferta pública d’ocupació

En primer lloc, des de la Intersindical-CSC, deixem constància un cop més que aquest no és el nostre model d’accés a la funció pública docent. Creiem que cal superar aquest sistema poc pedagògic que a cada convocatòria deixa palesa la seva poca transparència i que no avalua la vàlua dels docents sinó la capacitat subjectiva de superar un procés, un concurs.

Exposem que amb l’Acord de Govern GOV/145/2017 de 17 d’octubre aprovava una oferta pública docent de 15.658 docents dins del mecanisme d’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal (PESCO), que s’havia de cobrir en les convocatòries d’oposicions dels cursos 2018-19, 2019-20 i 2020-21. Se’n van convocar 5.005 l’any 2018 (de les quals se’n van cobrir 4.473) i 5.000 (havien d’haver estat 5.648) l’any 2019. A aquestes places s’hi haurien d’afegir les places de reposició (cobrir places que hagin quedat vacants, sobretot per jubilació).

Actualment el nivell d’interinitat entre els docents és altíssim, molt per sobre del màxim del 8% que diu la Unió Europea, concretament d’un 38% a Primària i d’un 58% a Secundària, i globalment d’un 47%. Cal facilitar l’ingrés a la funció pública docent del personal interí de manera urgent, per respecte als treballadors i en benefici del sistema educatiu català.

Per reduir l’índex d’interinitat al 8% caldria convocar 32.000 places més unes 2.000 (nombre aproximat de docents que es jubilen anualment) per cada any que es trigui a convocar-les. Òbviament calen mesures extraordinàries perquè amb les oposicions no hi ha cap possibilitat d’assolir-ho.

A partir de les dades exposades, des de la Intersindical-CSC hem demanat certs aclariments i hem fet algunes constatacions i demandes als responsables del Departament d’Educació:

– Les 15658 places establertes en l’acord per l’estabilització i la consolidació no ens coincideixen amb les dades publicades doncs en faltarien 4829.

– Reiterem, un cop més, que cal repensar el procés d’ingrés a la funció pública docent.

De la resposta del Departament d’Educació sobre l’oferta d’ocupació pública, el més destacable és que diuen, un cop més, que estan molt limitats per l’estat pel que fa a l’oferta pública i al pressupost. Per exemple, sobre la nostra demanda de com pensen arribar al 8% d’interinitat que estableix Europa, aclareixen que el 8% es refereix als cossos estatals, i que arribar al 8% comporta prendre decisions per a fer-ho i aquestes es prenen en el marc estatal, per tant (segons ells) no estan incomplint res. Per tant, com a sindicat independentista que som, entenem, com en tants altres aspectes, que només l’alliberament nacional pot donar-nos les eines per cobrir les necessitats que tenim com a país. No obstant això, creiem que no pot ser que el Departament es refugiï en aquests arguments i que cal esprémer al màxim les eines disponibles i treballar per canviar aquesta situació.

D’altra banda, comenten que la primera previsió de calendari es va haver de despenjar perquè hi va haver una modificació de les places PESCO, la previsió era de 15.000 i escaig, i es va possibilitar incrementar-les, que són les que ara s’ofereixen. Tan bon punt es pugui publicar l’oferta publicaran el calendari. Les places que han quedat descobertes sortiran el la següent convocatòria pel mateix cos.

Expliquen que han pres la iniciativa de demanar que no ha d’haver-hi taxa de reposició sinó que la convocatòria han de sortir les places en relació al creixement de plantilla dels centres. També que des del Departament demanen la modificació del Real Decreto que regula el procés d’oposició. En un escenari de modificació d’aquest decret donaran la seva visió, creuen que el model ha de ser radicalment diferent a l’actual.

2.Treball telemàtic

Des de la Intersindical-CSC exposem que tot i que invertir en una dotació per fer possible la tasca telemàtica docent ha estat una iniciativa important i molt ben rebuda, hem de lamentar que aquesta dotació arribi a mitjans o finals del mes de novembre quan ja hi ha hagut gran nombre de grups confinats i s’ha hagut d’optar per la docència híbrida als ensenyaments postobligatoris. Considerem que una bona planificació podria haver assegurat que arribés a l’inici de curs.

Tanmateix, aquest pla ignora realitats de famílies a les quals, per molt que se’ls ofereixin dispositius i connectivitat, caldria acompanyar-les per assegurar la competència digital. Un cop més el sistema no és capaç d’actuar com a anivellador de les desigualtats socials sinó que les consolida.

Atesa la complexitat de la docència telemàtica (temps de preparació, de correcció, etc.) cal calcular acuradament les càrregues de treball per garantir el respecte a la jornada legalment establerta. No pot ser que els docents facin una doble jornada. Un cop més queda en mans de les direccions l’establiment de les condicions laborals reals i per tant la diferència entre centres serà una realitat que cal denunciar.

Lamentem que en el document no s’especifiqui que els docents que estan ocupant una plaça de reforç COVID i que en molts casos estan realitzant tasques de tutoria, tenen la garantia de rebre els dispositius necessaris per realitzar la seva tasca docent amb igualtat de condicions que la resta. Un cop més observem una possible discriminació cap a aquests docents després dels problemes per cobrar el complement de tutoria.

En el document de treball telemàtic que se’ns presenta no s’estableixen límits temporals de connexió, necessaris per garantir l’espai de desconnexió digital. Trobem a faltar propostes concretes en aquest sentit.

Respecte a la prevenció de riscos laborals no pot ser que quedi en mans del mateix treballador la responsabilitat d’adequar l’espai de treball i no se n’estableixen els mecanismes d’avaluació.

Ens satisfà que en el document es deixa clar que el treball telemàtic amb l’alumnat en cap cas ha de significar una rèplica del treball presencial. Tot i això, i havent passat ja per períodes de confinament, creiem que és necessari que s’estableixin mecanismes de control per evitar que es doni aquesta circumstància, ja que ens consta que en molts casos aquestes rèpliques s’han dut a terme.

En referència a la formació, cal dir que l’oferta i els temes que s’hi tracten són necessaris, però anem tard.

Com en les sessions anteriors sobre aquest tema, el Departament recull les propostes i el document sobre treball telemàtic segueix obert.

3.Torn obert de paraula

Des de la Intersindical-CSC fem ús del torn obert de paraula per posar sobre la taula temes que creiem imprescindibles:

  • El Departament d’Educació va dir en meses anteriors que quan millorés la situació i s’aixequessin les restriccions, el procés d’oposició continuaria. Atesa la situació en la qual es preveu aixecar algunes mesures sobre la restricció de la mobilitat i l’obertura de sectors de serveis fins ara tancats, es pot donar ja una data orientativa per la realització de la segona prova de les oposicions al cos docent d’ensenyament secundari, doncs? Cal donar d’una vegada per totes orientacions per tota aquella gent implicada en el procés que ara mateix viu amb el neguit de no saber res.

Des del Departament, per fi, han accedit a donar una data orientativa com reclamàvem i han afirmat que la intenció per a la segona prova d’oposicions és fer-la durant el desembre.

  • Respecte al protocol de ventilació i les conseqüents despeses que es generaran en els centres del territori on es pateixen temperatures més baixes, ja s’ha previst una dotació extraordinària?

Des del Departament se’ns diu que s’està preveient però que s’ha de valorar i que encara no tenen dades suficients.

  • Alguns SSTT no estan publicant l’acceptació dels nomenaments telemàtics (ha passat alguns dies), se sap per quin motiu?

Des del Departament diuen que hi estan al damunt.

  • Demanem la revisió del document d’interins novells perquè ens consta que hi ha Serveis Territorials que estan acceptant recursos pel que fa a la formació inicial.

Des del Departament ens confirmen que es tornarà a la situació de comptabilitzar l’experiència laboral dels últims tres anys, durant els quals caldrà tenir treballats 12 mesos per quedar exempt de l’avaluació de professorat novell.

image_pdfimage_print