Primera vacant o substitució

Quan una persona obté per primera vegada una vacant o una substitució, cal que presenti a la Secció de Gestió de Personal del servei territorial a la qual correspon el nomenament la següent documentació en el termini màxim de 10 dies naturals:

  • Una còpia del DNI.
  • Una còpia del document d’afiliació a la Seguretat Social. Si no heu treballat abans i no el teniu, cal que demaneu el número de la Seguretat Social a la Tresoreria de la Seguretat Social i presentar el document.
  • Un certificat mèdic original que indiqui que no es té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i lloc de treball que s’ha d’ocupar. No cal que sigui l’imprès oficial (excepte les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria).
  • L’imprès corresponent a les dades bancàries.
  • L’imprès que fa referència a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF).
  • La declaració jurada o promesa de no estar afectat pel règim d’incompatibilitat
  • La sol·licitud de compatibilitat (si escau).
  • La declaració jurada o promesa de no estar inhabilitat per treballar a l’Administració.
  • Una còpia del llibre de família (si escau)
image_pdfimage_print