1

Primera vacant o substitució

Quan una persona obté per primera vegada una vacant o una substitució, cal que presenti a la Secció de Gestió de Personal del servei territorial a la qual correspon el nomenament la següent documentació en el termini màxim de 10 dies naturals:

 • Una còpia del DNI.
 • Una còpia del document d’afiliació a
  la Seguretat Social. Si no heu treballat abans i no el teniu, cal que demaneu
  el número de la Seguretat Social a la Tresoreria de la Seguretat Social i
  presentar el document.
 • Un certificat mèdic original que
  indiqui que no es té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica
  incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i lloc de
  treball que s’ha d’ocupar. No cal que sigui l’imprès oficial (excepte les
  persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria).
 • L’imprès corresponent
  a les dades bancàries.
 • L’imprès que
  fa referència a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF).
 • La declaració
  jurada o promesa
   de no estar afectat pel règim d’incompatibilitat
 • La sol·licitud
  de compatibilitat 
  (si escau).
 • La declaració
  jurada o promesa 
  de no estar inhabilitat per treballar a l’Administració.
 • Una còpia del llibre de família (si
  escau)