1

Permisos

Pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

 • Se
  sol·licita prèviament a la direcció del centre llevat dels
  supòsits en què es pugui considerar força major. En aquest cas la
  direcció del centre podrà qualificar-lo com a tal, ateses les
  raons que, amb posterioritat, es presentin per escrit.
 • El
  temps indispensable per al compliment del deure
 • Es
  pot demanar per al compliment de deures inexcusables de caràcter
  públic o personal, així com per deures relacionats amb la
  conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Caldrà
  justificar-ne les causes per escrit.
 • La
  concessió del permís no està condicionada a les necessitats del
  servei.
 • Es
  cobra el 100%.

NORMATIVA RELACIONADA

Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a ( Permís paternitat)

 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • 2019: la duració serà de vuit setmanes, les dues primeres s’han de realitzar de forma ininterrompuda i immediatament posteriors a la data de naixement, acollida o adopció. Les sis restants es poden gaudir de forma ininterrompuda.
 • 2020: la duració serà de dotze setmanes, les quatre primeres s’han de realitzar de forma ininterrompuda i immediatament posteriors a la data de naixement, acollida o adopció. Les vuit restants es poden gaudir de forma ininterrompuda.
 • 2021: la duració serà de setze setmanes, les sis primeres s’han de realitzar de forma ininterrompuda i immediatament posteriors a la data de naixement, acollida o adopció. Les deu restants es poden gaudir de forma ininterrompuda.
 • Es cobra el 100% .

NORMATIVA RELACIONADA

Gestació

 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • S’ha d’adjuntar el comunicat mèdic corresponent.
 • A partir del primer dia de la setmana 37 d’embaràs, fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es pot iniciar el primer dia de la setmana 35 d’embaràs, fins a la data de part.
 • A l’informe mèdic hi ha de constar la situació d’embaràs de la funcionària, la setmana de gestació i si és múltiple.
 • Aquest permís és independent de la situació d’incapacitat temporal i de la de risc durant l’embaràs.
 • Es cobra el 100%.

NORMATIVA RELACIONADA

Permís per naixement per a la mare biològica

 • Se
  sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al
  Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model
  d’instància.
 • S’ha
  d’adjuntar el comunicat mèdic corresponent

 • una durada de setze setmanes, de les quals les sis setmanes
  immediates posteriors al part són en tot cas de descans obligatori
  i ininterrompudes.

 • Aquest
  permís s’amplia en dues setmanes més en el supòsit de
  discapacitat del fill o la filla i, per cada fill o filla a partir
  del segon en els supòsits de part múltiple, una per a cadascun
  dels progenitors.
 • En
  els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra
  causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del
  part, aquest permís s’amplia en tants dies com el nounat estigui
  hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals
 • En
  cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis
  primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi
  d’aquest permís es pot dur a terme a voluntat d’aquells, de
  manera interrompuda, i es pot exercir des de la finalització del
  descans obligatori posterior al part fins que el fill o la filla
  compleixi els dotze mesos. En el cas del gaudi interromput es
  requereix, per a cada període de gaudi, un preavís d’almenys 15
  dies i s’ha de fer per setmanes completes.
 • Aquest
  permís es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial, quan les
  necessitats del servei ho permetin, i en els termes que es
  determinin reglamentàriament.
 • El
  gaudiment a temps parcial és incompatible amb el permís per
  lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per
  guarda legal.
 • El
  permís pot començar abans o immediatament després del part,
  respectant les 6 primeres setmanes posteriors al part que són de
  descans obligatori per a la mare.
 • En
  cas de defunció de la mare, l’altre progenitor pot fer ús de la
  totalitat o, si s’escau, de la part que resti de permís.
 • En
  el supòsit de defunció del fill o la filla, el període de durada
  del permís no es veu reduït, tret que, una vegada finalitzades les
  sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació
  al lloc de treball.
 • Durant
  el gaudi d’aquest permís, una vegada finalitzat el període de
  descans obligatori, es pot participar en els cursos de formació que
  convoqui l’Administració.
 • Si
  el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances
  d’agost, es poden gaudir un cop acabat el permís, i es computaran
  a partir del dia següent. Són 22 dies laborables de tot el mes
  sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se el
  permís durant el mes (no es compten dissabtes ni festius). El
  període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any
  natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més
  de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin
  originat.
 • Es
  cobra el 100%.

NORMATIVA RELACIONADA

Permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent

 • Se
  sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al
  Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model
  d’instància.
 • S’ha
  d’adjuntar-hi la resolució judicial o administrativa per la qual
  es constitueix l’adopció o l’acolliment.

 • una durada de setze setmanes. Sis setmanes s’han de gaudir a
  jornada completa de manera obligatòria i ininterrompuda
  immediatament després de la resolució judicial per la qual es
  constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de
  guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.
 • Aquest
  permís s’amplia en dues setmanes més en el supòsit de
  discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla, a
  partir del segon, en els supòsits d’adopció, guarda amb
  finalitats d’adopció o acolliment múltiple, una per a cadascun
  dels progenitors.
 • El còmput del termini es compta a elecció del progenitor, a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o a partir de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció sense que en cap cas un mateix menor pugui donar dret a diversos períodes de gaudi d’aquest permís.
 • En cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot dur a terme de manera interrompuda i es pot exercir des de la finalització del descans obligatori posterior al fet causant fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos. En el cas del gaudi interromput es requereix, per a cada període de gaudi, un preavís d’almenys 15 dies i s’ha de fer per setmanes completes.
 • Aquest permís es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats de servei ho permetin, i en els termes que es determinin reglamentàriament.
 • Durant el gaudi d’aquest permís es pot participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.
 • Si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es té dret, a més, a un permís de fins a dos mesos de durada, i durant aquest període es perceben exclusivament les retribucions bàsiques.
 • Independentment del permís de fins a dos mesos que preveu el paràgraf anterior i per al supòsit que estableix el paràgraf esmentat, el permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, es pot iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció o la decisió administrativa o judicial d’acolliment.
 • Si el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabat el permís (es computaran a partir del dia següent). Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se el permís durant aquest mes (no es compten dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.
 • Es cobra el 100% (en el cas del permís de 2 mesos, en el supòsit d’adopció o acolliment internacional, si és necessari el desplaçament previ dels/les progenitors/es al país d’origen del/de la menor, es cobraran només les retribucions bàsiques).

NORMATIVA RELACIONADA

Permís per gaudir de vacances fora de temporada després de l’infantament

 • S’ha de sol·licitar prèviament al servei territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Tot el període de llicència que comprengui parcialment o totalment el mes d’agost s’afegirà a partir de la data de finalització de la llicència (permís de maternitat, de paternitat o d’atenció de fills prematurs).
 • Són 22 dies laborables per tot el mes sencer o els que quedin del mes agost en cas d’iniciar-se el permís durant aquest mes (no es compten dissabtes ni festius).
 • Es cobra el 100% .

Lactància per a fill menor de dotze mesos

 • La pot sol·licitar tot el personal funcionari, interí i laboral indefinit.
 • La sol·licitud es fa a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • El document acreditatiu és el llibre de família o document equivalent.

Durada

 • Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. Aquest dret es podrà substituir per una reducció de jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la jornada, o en una hora a l’inici o al final de la jornada.
 • En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el temps d’absència del lloc de treball és de dues hores, que es pot dividir en dues fraccions d’una hora.
 • El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris, sense que es pugui transferir el seu exercici a l’altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància pel mateix fill/a.
 • La distribució de les hores diàries de gaudiment d’aquest permís està condicionada a les necessitats del servei.
 • El permís de lactància es pot compactar en jornades senceres consecutives de treball.
 • Si es vol gaudir de la lactància compactada, s’ha de fer després d’haver gaudit de la resta de permisos (ex. maternitat, reducció de jornada compactada, vacances, etc.).
 • En cas de compactació del permís de lactància en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica, o un cop que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els esmentats permisos, llevat que es vulgui gaudir d’altres permisos (reducció de jornada compactada, vacances, etc.). En aquests casos, el gaudiment dels altres permisos s’ha de fer abans del gaudiment de la lactància compactada.
 • En cas que s’hagi gaudit de vacances o permisos després dels permisos de maternitat, paternitat a favor de la mare, adopció o acolliment i es gaudeixi també de la compactació de la reducció de jornada per cura de fill, els dies es calcularan de manera individualitzada.

NORMATIVA RELACIONADA

Atenció de fills/es amb discapacitat

PERMÍS
D’ABSÈNCIA

 • Permís
  d’absència del lloc de treball per assistir a reunions de
  coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el
  centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi
  tractament el fill o filla, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre
  suport addicional en l’àmbit sanitari.
 • Se sol·licita prèviament a la direcció del centre educatiu.
 • Els/les progenitors/es tenen dret al permís conjuntament.
 • Es cobra el 100% .

FLEXIBILITZACIÓ
HORÀRIA

 • Se sol·licita a la direcció del centre educatiu.
 • Són 2 hores de flexibilitat horària diària per poder conciliar els horaris del lloc de treball propi amb els dels centres d’educació especial o d’altres centres on el/la fill/a rep atenció.
 • Per tal de flexibilitzar l’horari de treball s’ha de tenir en compte el lloc del domicili familiar i el marc horari del centre.

Trasllat de domicili

 • S’ha
  de sol·licitar prèviament a la direcció del centre.
 • La
  concessió és obligada; no està subordinada a les necessitats del
  servei.
 • 1
  dia si no hi ha canvi de localitat. Fins a 4 dies si hi ha canvi de
  localitat.
 • Es
  cobra el 100%.

NORMATIVA RELACIONADA

Matrimoni/parella estable

 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • Cal adjuntar el document que acrediti la data del casament o de la unió de la parella estable: si la relació es troba formalitzada en escriptura pública cal aportar-la, o també es pot aportar una acta de notorietat que demostri la convivència ininterrompuda durant dos anys o durant un període inferior si un cop iniciada la convivència els convivents han tingut un fill comú.
 • Són 15 dies naturals consecutius que es poden gaudir dins el termini d’un any a comptar des de la data del casament o de l’inici de la convivència, en el cas de les parelles estables.
 • Es cobra el 100%.

NORMATIVA RELACIONADA

Matrimoni d’un/a familiar

 • Se sol·licita prèviament a la direcció del centre.
 • Durant 1 dia, ampliable a 2 si el fet té lloc fora de Catalunya
 • El/la familiar ha de ser fins al segon grau d’afinitat o consanguinitat (avis, pares, germans/es, fills/es i néts/es, tant propis com del cònjuge).
 • Es cobra el 100%.

NORMATIVA RELACIONADA

Assistència a exàmens i altres proves d’avaluació

 • Se sol·licita prèviament a la direcció del centre i és de concessió obligada.
 • Per assistir a exàmens finals en centres oficials, durant els dies de la seva celebració.
 • El temps indispensable en cas d’altres proves definitives d’avaluació i alliberadores de matèria en els centres oficials.
 • Es cobra el 100%.

NORMATIVA RELACIONADA

Formació permanent del professorat

 • S’ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre.
 • No determinada.
 • S’inclouen en aquest supòsit les absències per motius de participació en cursos de formació i altres activitats formatives dins el Pla de formació permanent del professorat justificades amb la conformitat de l’admissió de la persona inscrita.
 • Es cobra el 100%.

NORMATIVA RELACIONADA

Hospitalització del o de la convivent o d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

 • El concedeix la direcció del centre; no cal sol·licitar-lo prèviament.
 • Si es tracta d’un/a convivent o familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat es té dret al gaudiment de 2 dies laborables si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i de 4 dies laborables si es produeix en una altra localitat.
 • Excepcionalment, i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a 6 dies laborables, de conformitat amb l’art. 19 de la Llei 8/2006.
 • Únicament es concedeix en el cas de convivents i de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (avis, pares, germans/es, fills/es i néts/es, tant propis com del cònjuge).
 • Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.
 • Es cobra el 100%

NORMATIVA RELACIONADA

Mort, accident o malaltia greu d’un/a familiar de primer o de segon grau de consanguinitat o afinitat

 • El concedeix la direcció del centre; no cal sol·licitar-lo prèviament.
 • Si es tracta d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat es té dret al gaudiment de 3 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat de destinació i de 5 dies hàbils si es produeix en una altra localitat.
 • Si es tracta d’un familiar dins el segon grau de consanguinitat o afinitat el permís serà de 2 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat i de 4 dies hàbils quan sigui en una altra localitat.
 • Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.
 • Es cobra el 100%.

NORMATIVA RELACIONADA

Atenció d’un/a familiar

 • Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • Cal adjuntar documentació acreditativa de la relació familiar i de la situació que justifica la sol·licitud.
 • Un mínim de 10 dies i un màxim de 3 mesos, prorrogables excepcionalment fins a 3 mesos més.
 • El familiar ha de ser-ho fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.
 • Aquest permís es incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que queda suspesa d’ofici fins a la finalització del permís.
 • El temps de permís computa als efectes d’antiguitat, triennis, sexennis, concursos i drets passius.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • Implica una minoració del nombre de dies de vacances d’estiu, proporcional als dies no treballats.
 • No es percebrà cap retribució.

NORMATIVA RELACIONADA

Cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu

 • Cal adjuntar la documentació acreditativa de la relació familiar i de la situació que justifica la sol·licitud: a) fotocòpia compulsada del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil on quedi constància del grau de parentiu; b) certificat mèdic on hi consti que la malaltia del familiar és molt greu; c) declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant de si la reducció pel mateix familiar la gaudeix únicament ella o la comparteix amb altres persones.
 • La sol·licitud s’haurà de lliurar en el termini de 15 dies abans de l’inici del permís al director del centre de destinació, que l’haurà de fer arribar al servei territorial corresponent en el termini de 10 dies.
 • Màxim d’un mes.
 • Per la necessitat de tenir cura d’un familiar de primer grau que pateix una malaltia molt greu, el/la funcionari/ària tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït.
 • El pot demanar el personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí, però només es concedeix la reducció de jornada si el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera. Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar el Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.
 • Si hi ha més d’un titular d’aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d’aquesta reducció es podrà prorratejar entre ells, respectant en tot cas, el termini màxim d’un mes.
 • Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que queda suspesa d’ofici fins a la finalització del permís.
 • Es cobra el 100%.

NORMATIVA RELACIONADA

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment

 • S’ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre.
 • El temps indispensable perquè les dones embarassades assisteixin a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part.
 • El temps necessari perquè les parelles que optin per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu duguin a terme els tràmits administratius requerits a Catalunya per l’administració competent.

NORMATIVA RELACIONADA

Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es

 • Permís
  de flexibilització horària recuperable per a visites o proves
  mèdiques de cònjuges, d’ascendents o descendents fins al segon
  grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb
  els/les docents responsables dels fills/es.
 • S’ha de sol·licitar a la direcció del centre.
 • D’un mínim d’1 hora a un màxim de 7.
 • La persona que obtingut el permís ha de recuperar el temps en el termini d’un mes a partir del dia del seu gaudiment.
 • El permís pot ser puntual o periòdic. En aquest darrer cas, caldrà ajustar l’horari setmanal de la persona que en gaudeix, tenint en compte les necessitats de la prestació del servei educatius.

NORMATIVA RELACIONADA

Permisos electorals

Candidats/tes

 • Requisits i sol·licitud.
 • Ser candidat o candidata a eleccions de tipus polític.
 • S’ha de sol·licitar als serveis territorials o al Consorci.
 • El temps de durada de la campanya electoral.
 • S’ha d’acreditar haver estat proclamat/da candidat/a.
 • Es cobra el 100%.

Jornada
electoral

 • Ser
  membre de la mesa a eleccions de tipus polític o ser designat/da
  interventor/a.
 • Ser
  nomenat/da president o vocal de les meses electorals o ser
  designat/da interventor/a.
 • S’ha
  de sol·licitar als serveis territorials o al Consorci.
 • És
  un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la
  votació i, en tot cas, hi ha dret a una reducció de la jornada de
  treball de cinc hores el dia immediatament posterior.
 • S’ha
  d’acreditar haver estat nomenat/da i formar part de la mesa
  electoral constituïda o ser designat/da interventor/a per un partit
  polític o coalició electoral.
 • Els/les
  apoderats/des tindran dret només al permís durant el dia de les
  votacions.
 • Es
  cobra el 100%.

Membres
de les meses electorals

 • Ser membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.
 • S’ha de sol·licitar a les direccions dels centres.
 • El temps necessari per assistir a les reunions durant el període electoral.
 • S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.
 • Ells/les membres de les meses coordinadores disposaran d’un permís des del dia de la constitució de la mesa fins al dia de les eleccions i seran substituïts/des als centres.
 • Quan amb motiu de l’activitat electoral el professor/a dels centres públics de titularitat del Departament d’Educació que sigui designat membre d’una mesa electoral hagi de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindrà dret a percebre les indemnitzacions que li corresponguin.
 • Es cobra el 100%.

Jornada
electoral

 • Ser membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.
 • S’ha de sol·licitar a les direccions dels centres.
 • És un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació i, en tot cas, hi ha dret a una reducció de la jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.
 • S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.
 • Quan amb motiu de l’activitat electoral el professor/a dels centres públics de titularitat del Departament d’Educació que sigui designat membre d’una mesa electoral hagi de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindrà dret a percebre les indemnitzacions que li corresponguin.
 • Es cobra el 100%.

NORMATIVA RELACIONADA

Graus de parentiu per consanguinitat o afinitat
1r
GRAU
Pare
i mare. Sogre/a, fills/es( pròpies i del cònjuge), nores i
gendres
2n
GRAU
Àvies i avis (directes i polítics) germans i germanes ,nétes i néts, (propis i del cònjuge), cunyats i cunyades.
3r
GRAU
Oncles
i tietes, nebodes i nebots, besavis i besàvies
4t
GRAU
Cosins
i cosines
 • Entre els cònjuges no hi ha grau (estan al mateix nivell).
 • Els fills i filles en adopció o sota tutela tenen la mateixa consideració que si fossin naturals.
 • Els padrastres, madrastres, germanastres i fillastres tenen la mateixa consideració, respectivament, que pares, mares, germans/es i fills/es.
 • Les parelles de fet reconegudes tenen la mateixa consideració que els cònjuges.