Reglament d’Elecció de Càrrecs del Secretariat Sectorial d’Educació i del Consell d’Educació de la Intersindical-CSC

La Comissió de Reglament de Règim Intern ha establert els següents punts, amb la voluntat de fer llistes obertes, la màxima paritat de gènere i l’equilibri territorial.

1. Es presentaran candidatures personals, i no en bloc, a cadascuna de les 7 secretaries. Es podran presentar a aquestes candidatures qualsevol afiliat/da de ple dret. La Comissió d’elaboració del Reglament d’Elecció de Càrrecs del Secretariat Sectorial d’Educació i del Consell d’Educació de la Intersindical-CSC vetllarà perquè aquestes candidatures compleixin amb els requisits del Reglament de Règim Intern de la Sectorial.

2. Cada candidat o candidata es pot presentar a un màxim de dues secretaries. Al document de presentació haurà d’especificar quines.

3. Cada candidat/a presentarà la seva candidatura en funció de la seva motivació pel càrrec, i l’haurà d’exposar al document de presentació de candidatura.

4. La Comissió vetllarà perquè hi hagi prou candidatures en termes de paritat/representació de gènere i de representació territorial.

5. Pel que fa a les votacions, cada elector haurà d’escollir 4 dones/gènere i 3 homes/gènere o viceversa, i caldrà que representin un mínim de 4 Serveis Territorials.

6. També en relació amb les votacions: les paperetes digitals tindran uns algoritmes automàtics que exigiran una elecció d’entre 3 i 4 dones/homes/gènere i 4 territoris per vot individual. En cas de problemes informàtics, l’elecció es farà sense fer ús d’aquests algoritmes i la Mesa amb el vistiplau dels interventors de l’assemblea extraordinària elaborarà la llista definitiva del Secretariat atenent als criteris de paritat i representació territorial.

7. Els càrrecs escollits seran vigents un cop la Mesa i els interventors hagin validat i fet pública la llista de càrrecs i fins a la següent Assemblea establerta per a renovar el Secretariat Sectorial.

8. Es proposa el calendari que segueix:

Dimarts dia 13 d’octubre es presentarà aquest Reglament a l’assemblea d’alliberats, de manera consultiva i no vinculant.

Divendres dia 16 d’octubre es convocarà Secretariat Extraordinari per tal de ratificar la proposta de reglament. Aquest reglament, juntament amb la convocatoria, es farà arribar a l’afiliació aquest mateix dia un cop ratificat pel Secretariat.

Del divendres dia 16 d’octubre i fins al dimecres dia 21 d’octubre es presentaran les candidatures al correu electrònic que s’indica al punt 9 i seguint un model preestablert que es facilitarà.

Dijous dia 22 d’octubre s’enviaran les candidatures a l’afiliació per correu electrònic

Diumenge 25 es farà la segona part de l’assemblea telemàtica per tal de procedir a escollir els càrrecs. Aquesta assemblea, per les seves característiques, tindrà una durada aproximada de 90 minuts. L’acreditació es durà a terme de les 9.30 hores fins a les 10 hores i l’assemblea començarà a les 10 hores.

9. La Comissió recollirà les diferents candidatures en un correu creat ad hoc per al procés: candidaturesassemblea2020@intersindical-csc.cat

10. Les candidatures es presentaran omplint el model preestablert a aquests quatre punts:

  1. Nom i Cognoms
  2. Servei Territorial al qual es pertany
  3. Càrrec/s als quals s’opta (màxim 2)
  4. Motivació i qualitats per a cada càrrec al qual es presenti candidatura (máxima extensió 150 paraules aproximadament i fotografia opcional)

11. Un cop obtinguts els resultats les candidatures seran escollides pel major nombre de vots, elaborant una llista d’electes responent als criteris de paritat/diversitat de gènere i de representació territorial.

12. Un cop assolit el nombre màxim de persones del mateix gènere ( 4 ), aleshores la resta d’electes a la Secretaria Sectorial seran dels altres gèneres en funció del nombre de vots obtinguts.

13. Pel que fa al Consell d’Educació: es presentaran a l’assemblea extraordinària els representants de les diferents assemblees territorials per ser ratificades. L’elecció d’aquestes es duu a terme a l’assemblea responent al criteri de paritat/diversitat de gènere si és possible en cadascuna de les assemblees.

14. Es presentaran també a ratificació de l’assemblea el càrrec de coordinador/a de prevenció de riscos laborals que forma part del Consell d’Educació o bé es presentaran les candidatures a aquest càrrec si hi hagués més d’un/a candidat/a.

La Comissió de Reglament de Règim Intern

Sectorial d’Educació – Intersindical-CSC

image_pdfimage_print