1

Tipus de jubilacions

Hi ha 3 tipus de jubilacions dins del règim general: l’ordinària, l’anticipada, i la parcial.

Jubilació ordinària

  • Persones afiliades a la Seguretat Social i en situació d’alta (o situació assimilada a l’alta), amb unes condicions d’edat determinades, un període mínim de cotització i un fet causant.
  • Persones afiliades a la Seguretat Social que en el moment de produir-se el fet causant no estan donades d’alta (o en situació assimilada a l’alta) i que compleixen unes condicions d’edat i cotització determinades.
  • Modalitats de jubilació del règim general de la Seguretat Social. (Decret llei 5/2013, 15 de març, publicat el 16 de març de 2013 [pàg. 21451B])
  • Afecta els funcionaris i funcionàries de carrera que van aprovar les oposicions a partir del 2011, el personal funcionari interí, el personal amb contracte laboral i tothom qui es jubila cotitzant al règim general de la Seguretat Social.
  • Jubilació ordinària o legal. L’any 2019 es podran jubilar amb 65 anys els treballadors i treballadores que tinguin de 36 anys i 9 mesos cotitzats (o més). La resta ho podrà fer amb 65 anys i 8 mesos complerts.
  • Requisits: haver cotitzat com a mínim 15 anys a la Seguretat Social.

Jubilació anticipada

  • Segons el Reial Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l’envelliment actiu, es manté l’esquema general de la Llei sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, de l’1 d’agost de 2011, distingint entre jubilacions anticipades voluntàries i involuntàries.
  • S’incrementa gradualment l’accés a aquests dos tipus de jubilació. D’aquesta manera, l’edat de jubilació anticipada voluntària s’eleva progressivament dels 63 anys actuals als 65 anys al 2027, i la jubilació involuntària anticipada passarà de 61 anys a 63 anys en el mateix període.
  • Es fixa un període mínim de cotització de 35 anys en el cas de la jubilació anticipada voluntària, i de 33 anys en el cas de la jubilació anticipada forçosa.
  • Requisits: tenir entre 60 i 64 anys d’edat. Tenir 30 anys cotitzats en qualsevol règim: si aquests 30 anys no són tots de classes passives, els darrers 5 anys sí que ho han de ser. (*Ara bé, per cobrar el 100% de l’haver regulador cal tenir 35 anys cotitzats). S’ha de demanar tres mesos abans de complir els 60 anys i cal sol·licitar els impresos al servei territorial del Departament d’Educació on es tingui la destinació.

Jubilació parcial

Segons el Reial Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l’envelliment actiu, es limita al 50% la reducció màxima de jornada amb caràcter general.

Alhora, es permet arribar al 75% de reducció màxima quan la mesura vingui acompanyada de la formalització d’un contracte de relleu amb un treballador més jove, amb caràcter indefinit, a temps complet, i una durada mínima d’almenys dos anys més que el que li quedi al treballador per arribar a l’edat ordinària de jubilació. L’incompliment d’aquesta condició generarà obligacions de compensació a l’empresari.

S’eleva el període mínim de cotització del treballador fins als 33 anys (25 anys en el cas de persones amb discapacitat).

Jubilació parcial: Compatibilitat entre treball i pensió

Actualment la llei possibilita ser un pensionista actiu, és a dir, treballar per compte aliè a temps complet o parcial i alhora percebre el 50% de la pensió.

Quan finalitza el període d’activitat, es restableix el pagament de la pensió íntegra, sense que el pensionista perdi aquesta qualitat en cap moment.

Per accedir a aquesta modalitat, caldrà tenir l’edat legal de jubilació i el 100% del percentatge aplicable de la base reguladora.

Des del 17 de març de 2013, el límit de reducció de jornada se situa entre un mínim del 25% i un màxim del 50%. Per tant, el jubilat ha de fer una jornada d’entre el 75% i el 50% de la jornada de treball a temps complet.