1

Excedències

L’excedència podrà ser voluntària o forçosa. En cap del dos
casos el treballador no tindrà dret a retribució, exceptuant allò que
s’estableix en el capítol corresponent a drets sindicals.

Excedència forçosa

Es considerarà causa motivada d’excedència forçosa qualsevol
de les següents situacions:

  • Designació o elecció per un càrrec públic que impossibiliti l’assistència al lloc de treball.
  • L’exercici de funcions sindicals, d’àmbit provincial o superior, mentre duri l’exercici del càrrec representatiu.
  • L’atenció al cònjuge o a un familiar, fins a segon grau de consanguinitat o d’afinitat (en aquest cas l’excedència no serà superior a dos anys).
  • El descans d’un curs escolar per a aquells reballadors que ho sol·licitin (en qualsevol cas després de vuit anys d’exercici actiu en el mateix centre).
  • També es considerarà motivada una excedència relacionada amb l’adequació del centre a innovacions educatives (en aquest cas el període mínim d’exercici actiu continuat en el centre serà de 4 anys).
  • L’excedència per naixement o adopció d’un fill donarà dret a la reserva fins a 3 anys del lloc de treball, que computaran a efectes d’antiguitat. Quan el pare i la mare treballin al mateix centre el titular d’aquest podrà limitar l’exercici simultani d’excedència per raons justificades de funcionament del centre.

El treballador que gaudeixi d’excedència forçosa tindrà dret
a la reserva del lloc de treball, al còmput de l’antiguitat adquirida durant el
temps de la seva durada i a la reincorporació al centre. L’excedència forçosa
haurà de ser automàticament concedida, amb la presentació prèvia de la
corresponent documentació acreditativa. Desapareguda la causa que motivadora de
l’excedència, el treballador tindrà 30 dies naturals per reincorporar-se al seu
lloc de treball. Cas de no fer-ho, causarà baixa definitiva.

Excedència voluntària

L’excedència voluntària es podrà concedir al treballador a petició
prèvia seua, per escrit. Podran sol·licitar-la tots els que tinguin, almenys,
un any d’antiguitat al centre i no hagin gaudit d’excedència durant els 4 anys
anteriors.

El permís d’excedència voluntària es concedirà per un mínim
de 4 mesos i un màxim de cinc anys i començarà a gaudir-se ─excepte
acord de les parts─ el primer mes del començament de curs.

El treballador que gaudeixi d’excedència voluntària només
conservarà el dret a reincorporar-se la mateix lloc de treball si al centre hi
hagués una vacant en la seva especialitat o categoria laboral.

El període d’excedència voluntària no es computa a efectes d’antiguitat, ni als efectes que se’n derivin.

Aclariment: s’entendrà per curs escolar el període des de l’1 de setembre al 31 d’agost de l’any següent.