1

Informació sobre la borsa de personal docent

AUTOGESTIÓ DE LA PRÒPIA DISPONIBILITAT A LA BORSA

Totes aquelles persones que no vulguin ser nomenades caldrà que ho sol·licitin -sense que sigui necessari d’al·legar-ne cap motiu- mitjançant l’aplicació disponible a la pàgina corresponent de la web del Departament, sense necessitat d’al·legar-ne cap motiu.

La data d’entrada en vigència de la no disponibilitat serà efectiva a partir de l’endemà de tramitar-la i, des d’aleshores, no es participarà en cap dels nomenaments fins l’endemà de la data de finalització del període d’exempció indicat a la sol·licitud.

Cal tenir en compte, però, que cada sol·licitant només podrà tenir actiu un únic període de no disponibilitat, per tant, no podrà sol·licitar-ne un altre fins que finalitzi aquell que estigui gaudint en el present. Per aquest motiu us recomanem d’informar només de la data d’inici i, només quan s’estigui segur de la data de reincorporació, introduir la de finalització en l’apartat corresponent de l’aplicació.

BAIXA DE LA BORSA DE TREBALL

Una persona podrà ser exclosa de la borsa si es dona un dels
motius següents:

 • Renunciar o no acceptar un nomenament en la franja horària indicada, o no prendre possessió d’una plaça sense una causa justificada el dia de la data d’inici de la substitució que consta a la credencial. En els casos que la persona tingui més d’una especialitat, es mantindrà a la borsa per a la resta d’especialitats diferents d’aquella per la qual ha rebut el nomenament.
 • No comunicar la finalització d’un nomenament en el termini de 24 hores a comptar des del moment que la persona rep la comunicació de finalització de la substitució/vacant per part de la direcció del centre.
 • Haver estat declarat “no-apte” dues vegades a la fase de pràctiques d’un procediment de selecció.
 • Haver estat sancionat, mitjançant expedient disciplinari, per qualsevol falta greu o molt greu que comporti l’incompliment greu dels deures i les obligacions derivats de les funcions pròpies del lloc de treball. S’inclou aquí la limitació de no poder-se presentar a una nova convocatòria per a formar novament part de la borsa de treball durant el curs següent. Finalitzat aquest termini, la persona interessada en reincorporar-se a la docència haurà de superar una prova d’idoneïtat que inclourà un procediment de tutorització.

ORDENACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE NOMENAMENTS

El Departament d’Educació té en compte aquests col·lectius a
l’hora d’assignar els nomenaments:

Col·lectius per a les
especialitats de primària

 • Cos de mestres amb serveis prestats a la borsa
 • Cos de mestres sense serveis prestats a la borsa
 • Cos de secundària, amb disponibilitat per treballar a primària i amb serveis prestats a la borsa de primària
 • Cos de secundària, amb disponibilitat per a treballar a primària i sense serveis prestats a la borsa de primària

Col·lectius per a les
especialitats de secundària

 • Cos de secundària i amb serveis prestats a la borsa
 • Cos de secundària i sense serveis prestats a la borsa
 • Candidats que van accedir a la borsa de treball de personal docent abans de l’exigència del requisit de formació pedagògica i didàctica, ordenats d’acord amb el número que tenen a la borsa de treball de personal docent.
 • Candidats que han acreditat estar matriculats del màster de Formació del Professorat o en la formació pedagògica equivalent, ordenats d’acord amb el número que tenen a la borsa de treball de personal docent.
 • Candidats que s’han compromès a acreditar el màster de Formació del Professorat o la formació pedagògica equivalent abans de l’inici del curs 2021-2022, ordenats d’acord amb el número que tenen a la borsa de treball de personal docent.
 • Candidats que s’han compromès a acreditar el màster de Formació del Professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent abans de l’inici del curs 2022-2023, ordenats d’acord amb el número provisional d’accés a la borsa de treball de personal docent.

Els llocs de treball s’adjudiquen en l’ordre següent:

Primer. Especialitat (seguint l’ordre de priorització que estableix cada àrea territorial).

Segon. Jornada dels llocs de treball (i dins de la mateixa jornada, de més a menys durada).

Tercer. Tipus de centre: primer els llocs específics, després els centres ordinaris i finalment els llocs o centres especials.

DURADA DELS
NOMENAMENTS

Interins:

Les places vacants que es generen per jubilacions, incapacitats permanents o defuncions abans del dia 1 de març s’han de cobrir en règim d’interinitat, és a dir, com a plaça vacant amb data de finalització del dia 31 d’agost. Si el nomenament de la vacant és posterior a l’1 de març, la finalització del contracte serà el dia 30 de juny.

Substitució:

Les places en règim de substitució tenen assignada una persona titular que té una llicència, un permís, una excedència que li permet reincorporar-se al lloc de treball. El nomenament del substitut és vigent fins al dia anterior de la incorporació del titular i no s’interromp en períodes de Nadal o Setmana Santa si la baixa del titular inclou aquests períodes.

La data màxima de finalització del contracte és el dia 30 de juny (però la data de finalització que consta a la credencial sempre és orientativa).