XI Conveni col·lectiu de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut total o parcialment amb fons públics

Vist el text de l’XIè Conveni col·lectiu de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut total o parcialment amb fons públics, subscrit en dates 14 de desembre de 2018 i 22 de febrer de 2019

XI Conveni col·lectiu de l'ensenyament

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7836/1733792.pdf