1

Modificació de dades

Totes
aquelles persones que formen part de la borsa poden consultar les
dades que es tenen en compte per als nomenaments que es duen a terme
durant el curs.

Així, si els candidats que formen part de la borsa volen modificar les dades, ho han de fer en els períodes previstos per a aquest objectiu. Aquest curs, els períodes que es preveuen són del 13 al 20 de setembre de 2019, del 15 al 22 de novembre de 2019, del 24 al 31 de gener de 2020, i del 23 al 30 de març de 2020.

Accés a l'aplicatiu

S’hi
pot accedir a través d’aquest enllaç.