1

Requisits per accedir a la borsa

Per accedir a la borsa cal que l’especialitat estigui oberta en el
servei territorial que li interessa al candidat.

Per inscriure-s’hi, s’ha de presentar una sol·licitud
telemàtica i entregar els documents que justifiquen els requisits i mèrits
necessaris al registre del servei territorial preferent. La incorporació a la
borsa de les persones que van aprovar la fase d’oposició però no han estat
seleccionades és automàtica, no cal fer una sol·licitud.

Un cop el servei territorial ha comprovat la documentació, envia
un correu electrònic al candidat indicant que “ha accedit a la borsa de
treball”. Els candidats queden ordenats per ordre d’accés. Excepcionalment, no
se’ls ordenarà per barem fins a finals del 2020.

Requisits generals

Requisits generals per accedir a la borsa

Els requisits
generals per formar part de la borsa de personal docent són:

 • Tenir la nacionalitat espanyola o
  qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, o dels estats als
  quals els és aplicable la lliure circulació de treballadors.
 • Tenir entre 18 i 65 anys.
 • No patir cap malaltia ni
  estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb
  l’exercici de les funcions que corresponen a la funció docent.
 • No haver estat separat
  mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les
  administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l’exercici de les
  funcions públiques. 
 • No haver estat condemnat per sentència
  ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
 • Tenir el certificat
  de nivell de suficiència de català
   de la Secretaria de Política
  Lingüística, o una titulació
  equivalent
  .
 • No ser funcionari de carrera o en
  pràctiques del cos al qual es vol accedir.
 • Tenir la capacitació
  adequada
   per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a
  l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar.

En el cas d’accedir al cos de secundària, si el candidat no té el
màster de secundària, es permet l’entrada condicionada a la borsa a:

 • persones
  que ja estan matriculades al màster de secundària
 • persones
  que malgrat no haver-s’hi matriculat, signen un compromís de cursar-lo.

Requisits específics de titulació

Per saber què podeu impartir amb les
titulacions que teniu accediu a aquest enllaç.

I per saber quines
titulacions necessiteu per impartir un ensenyament, a aquest altre enllaç.