1

Jubilacions: classes passives (MUFACE)

Graella per al càlcul de la pensió de jubilació
Graea per al càlcul de la pensió de jubilació

Límit màxim de pensions: 37.231,74€ (14 pagues de 2.659,41€)

Havers reguladors per grup laboral
Havers reguladors per grup

Modalitats de jubilació

La jubilació forçosa

Cal tenir 65 anys d’edat. La Generalitat de Catalunya la declara
d’ofici en arribar els treballadors als 65 anys. Pot sol·licitar-se en
finalitzar el curs escolar (data del cobrament de la nòmina d’agost).

Si la persona interessada ho sol·licita, és possible de perllongar
l’activitat un curs més (fins al 31 d’agost de final del següent curs), amb
una limitació de termini màxim de permanència en el servei actiu (el final
del curs en què es compleixin 70 anys).

En complir els 65 anys o el 31 d’agost un cop s’hagin fet els anys (moment
de la jubilació real), el treballador cal que presenti a MUFACE els papers de
baixa per jubilació. Aquesta documentació ha de ser facilitada pels SSTT (serveis
territorials). El treballador ha de percebre una gratificació de mitja
mensualitat del sou base més els triennis.

La jubilació voluntària ordinària

-Cal tenir entre 60 i 64 anys d’edat.

-Cal comptar amb 30 anys cotitzats en qualsevol règim laboral: en el
cas que els 30 anys de cotització no siguin tots de classes passives, els
darrers 5 anys sí que ho han de ser. (En qualsevol cas, per cobrar el 100% de
l’haver regulador cal haver cotitzat durant 35 anys).

-Cal sol·licitar el tràmit de la jubilació tres mesos abans de complir
els 60 anys. I també adquirir els impresos al SSTT del Departament d’Educació
corresponent.

Jubilació per incapacitat
permanent

-Cal un dictamen de l’ICAM, que és preceptiu i vinculant; convé tenir en compte que l’Administració no podrà jubilar d’ofici. Però la persona que la sol·liciti podrà recórrer el dictamen, sigui favorable o no.  En cas que el dictamen de l’ICAM sigui favorable i s’hi estigui d’acord, s’inicia el procés de jubilació, que podrà ser total o absoluta.

La jubilació total és compatible amb una altra feina de la pròpia del
funcionari. Mentre duri aquesta feina, tindrà una reducció del 25% per
aquesta modalitat si s’han cotitzat 20 o més anys, i del 55% si se n’han
cotitzat menys de 20.

En canvi, en la jubilació per incapacitat absoluta no es permet realitzar cap activitat laboral, i es cobra el 100%, pensió en la qual no hi ha descompte de l’IRPF.

La Jubilació ordinària o
legal

L’any 2019 es podran jubilar als 65 anys els treballadors que comptin
cotitzats 36 anys i 9 mesos cotitzats, o més. El treballadors que no hagin
acumulat aquesta cotització podran fer-ho amb, com a mínim, 65 anys i 8 mesos.

Per aquesta jubilació ordinària cal haver cotitzat, com a mínim, 15
anys a la Seguretat Social.

Per a una jubilació anticipada voluntària, cal tenir una edat inferior en dos anys a l’edat de la jubilació ordinària, i acreditar un temps de cotització efectiva de 35 anys, com a mínim.

La Jubilació ordinària o legal té una reducció per cada trimestre (o fracció de trimestre) en relació al temps que resti per complir l’edat legal de jubilació, amb quatre situacions possibles:

a) Coeficient del 2% per trimestre: documentant
un període de cotització inferior a 38 anys i 6 mesos (8% anual).

b) Coeficient de l’1,875% per trimestre: documentant
un període de cotització de 38 anys i 6 mesos; i inferior a 41 anys i 6 mesos
(7,5% anual) o superior.

c) Coeficient de l’1,750% per trimestre: documentant
un període de cotització de 41 anys i 6 mesos i inferior a 44 anys i 6 mesos
(7% anual) o superior.

d) Coeficient de l’1,625% per trimestre: documentant
un període de cotització de 44 anys i 6 mesos (6,5% anual) o superior.

Complement per maternitat en
les pensions

Hi ha també el complement per maternitat en les pensions del règim de classes passives i de la Seguretat Social per a les dones que hagin tingut fills (biològics o adoptats), i que siguin beneficiàries de jubilació obligatòria o forçosa per incapacitat permanent. En aquest sentit, hi ha també el complement les pensions de viduïtat, vigent a partir de l’1 de gener del 2016.

Aquest complement es basa en un percentatge en funció dels fills (biològics o adoptats):

2 fills: 5%
3 fills: 10%
4 o més fills: 15%